Navigácia

Jedáleň

Školská jedáleň

 

Prihlásenie/Odhlásenie stravy   Informácie


Informácie ŠJ pre stravníkov

 


Vedúca ŠJ: Erika Königová, tel: 037/ 772 10 75

                                       mobil :    0911/ 962 237

email: konigova@zstulipanova.sk

Vážení stravníci,

Od 01.09.2013 nadobúda účinnosť Dodatok č. 5 k VZN Mesta Nitry č.21/2008: Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sa zvyšuje na sumu stanovenú MŠVVaŠ SR pre štvrté finančné pásmo.

Dňa 11.05.2012 nadobudne účinnosť Dodatok č. 4 k VZN Mesta Nitry č. 21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č. 1 zo dňa  25.6.2009, dodatku č. 2 zo dňa 10.12.2009 a dodatku č. 3 zo dňa 30.6.2011, ktorým sa uvedené VZN mení a dopĺňa nasledovne:


Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach pri základných a materských školách paušálne, čiastkou 1,00 € na jedného stravníka mesačne


Naša škola prešla na moderný spôsob riadenia kuchyne aj jedálne t.j. evidencie stravníkov, normovania stravy. Podstanou zmenou pre Vás je odhlasovanie a vydávanie stravy cez čipové karty resp cez internetovú stránku školy.


Od 1. septembra 2011 sa mení systém prihlasovania a odhlasovania stravy.


Stravník bude prihlásený na stravu (na celý mesiac resp. vybrané dni) automaticky po zdokladovaní úhrady stravného na nasledujúci mesiac dokladu zaplatení u vedúcej (predloženie zloženky, výpis banky u trvalých príkazov, výpis internetbankingu..)


Odhlásenie stravy je možné:
- cez internet nepretržite počas celých 24 hodín
- na telefónnom čísle 037/7721075  a mobil : 0911/ 962 237
Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14,00 hod.
Ak sa stravník v prípade choroby nestihne včas odhlásiť, prvý deň si obed prevezme do obedára v čase od 11:00 do 11:35 (zadný vchod do ŠJ).


Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :
Cez internet e-strava (až od 1.9.2011):
    - postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):
      a) Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne,
      b) Prihlási sa na internetovú stránku ZŠ Tulipánová,
      c) Vyhľadá odkaz „Jedáleň“,
      d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu,
      e) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (získané od vedúcej),
      f) Cez zmenu hesla si okamžite zmení heslo na svoje (osobné) heslo !!!,
     g) Odhási resp. prihlási stravu,


Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadenia vstupu:
     a) Prihlási sa na internetovú stránku ZŠ Tulipánová,
     b) Vyhľadá odkaz „Jedáleň“,
     c) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu,
     d) Do kolónky „heslo „ zadá svoje (osobné) heslo,
     e) Odhási resp. prihlási stravu


Možné zmeny:
    1-prihláška
    0-odhláška.

Prihlásenie stravníka do e-stravy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.

Stravu je možné odhlásiť v pondelok do 7:30 inak sa odhlasuje strava deň vopred do 14:00 hod.
Zmeny sú spracováné každý pracovný deň o 8.00 hod, 11.00 hod.,14.00 hod.

Import a export dát je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohoto protokolu.

Stravná jednotka na deň pre stravníkov :
     1.-4.ročník 1,09€
     5.-9.ročník 1,16€

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
    Tulipánová 1
    949 01 Nitra
    Slovenká republika

    riaditel@zstulipanova.sk
  • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria