Navigácia

Testovanie 9

Pokyny k testovaniu T9 v šk. roku 2019/2020

Dátum testovania:

1. apríla 2020 (streda)

Náhradný termín: 

15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok)

Organizátor:

Testovanie T9-2019 organizuje NÚCEM / Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania/ z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Ciele testovania:

Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Testovanie 9 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách. 

Čas riešenia testov:

Matematika - 90 minút

Slovenský jazyk a literatúra - 70 minút

Počet testových úloh:

MAT, SJL – 30 úloh

Forma testových úloh:

 • uzavreté úlohy s výberom odpovede zo 4 možností (A, B, C, D)
 • otvorené úlohy s tvorbou krátkej odpovede HODNOTENIE ÚLOH 1 bod za správnu odpoveď,

0 bodov za nesprávnu alebo žiadnu odpoveď

Povolené pomôcky:

 • kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro.

Nepovolené pomôcky:

 • mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Príprava na T9 - 2020

Žiaci absolvujú elektronické testy vhodné na prípravu na T5-2019 zo všetkých testovaných predmetov.

Organizácia testovania:

Viac informácií nájdete na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Všetkým deviatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia !   

Mgr. Hana Hrnčárová
koordinátor testovania T9- 2019

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria