Navigácia

Testovanie 9

T9 2024

   

Testovanie 9 2024

Dátum testovania: 20.03.2024

Náhradný termín: 04.04.2024

Organizátor:

Testovanie T9  organizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM)/ z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Ciele testovania:

Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Testovanie 9 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách. 

Čas riešenia testov:

Matematika - 90 minút

Slovenský jazyk a literatúra - 70 minút

Počet testových úloh:

MAT, SJL – 30 úloh

Forma testových úloh:

 • uzavreté úlohy s výberom odpovede zo 4 možností (A, B, C, D)
 • otvorené úlohy s tvorbou krátkej odpovede
 • HODNOTENIE ÚLOH:  1 bod za správnu odpoveď, 0 bodov za nesprávnu alebo žiadnu odpoveď

Povolené pomôcky:

 • kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro.

Nepovolené pomôcky:

 • mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Príprava na T9 2024

Žiaci absolvujú elektronické testy vhodné na prípravu na T9 2024 zo všetkých testovaných predmetov a absolvujú aj prezenčne cvičné testovanie. Vyučujúci testovaných predmetov zorganizujú v dostatočnom predstihu pred testovaním s testovanými žiakmi nácvik zápisu odpovedí do OH. Odpovede pri nácviku zápisu žiaci zapisujú do vzorových OH zverejnených na stránke NÚCEM.

Organizácia testovania

Viac informácií nájdete na  https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Všetkým deviatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia !           

Mgr. Hana Hrnčárová
koordinátor testovania T9 2024

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria