Navigácia

Školský psychológ

Prevenčná činnosť školského psychológa:

 • Depistážne pozorovania v 1. a 2 ročníku za účelom včasného zachytenia ťažkostí žiakov v širokom spektre symptomatiky porúch učenia, správania, emočných porúch či osobnostných problémov. 
 • Skupinové programy v triedach 5 ročníka, v športových triedach, zamerané na rozvoj sociálnych kompetencií.
 • Skupinový program pod názvom „Ja a ty v triede“ je plánovaný v mesiacoch november, december v triedach 5 a 6 ročníka. Realizácia bude prebiehať počas vyučovania, pravidelne 1x týždenne po dobu 5-6 týždňov, v rozmedzí 1 až 2 vyučovacie hodiny. Vyučovacie hodiny, na ktorých bude program prebiehať sa v priebehu jednotlivých týždňov budú obmieňať. Ich výber je podmienený nenarúšaním vzdelávacieho procesu žiakov, prevažne pôjde o hodiny výchovného charakteru (napr. hudobná výchova, technická a pod.). Program je zameraný na rozvoj sociálnych kompetencií žiakov. Zážitkovými a hrovými technikami, aktivitami v skupine sa zameriava napríklad na hlbšie spoznanie sa žiakov navzájom, na lepšiu schopnosť spolupráce, efektívnej komunikácie v triede, budovanie dobrých vzťahov so zreteľom na emocionalitu žiakov a posilnenie jej zrelosti. Štruktúra a realizácia programu spadá pod kompetencie školskej psychologičky. V programe nefiguruje žiadna psychologická diagnostika či testovanie žiakov. Účasť žiakov, kolektívu v triede je podmienená podpisom o vyjadrení súhlasu zo strany rodičov/zákonných zástupcov. Efektivitu programu do veľkej miery zaistí účasť všetkých spolužiakov spoločne.

Pre bližšie informácie neváhajte kontaktovať priamo školskú psychologičku.

 • Skupinové intervenčné programy v triedach 4. ročníka, zamerané na prípravu žiakov k zmene prechodu na 2. stupeň ZŠ.
 • Plánovaný je krátky program v rozmedzí 3 stretnutí v triedach 4 ročníka v období koncom šk. roka (apríl -máj 2019). Zameraný bude na problematiku prechodu na 2. Stupeň ZŠ. Uvoľnenou atmosférou v skupine pomocou diskusie, hrových a zážitkových aktivít sa školský psychológ posnaží prebrať so žiakmi témy zmeny, prispôsobenia sa novému s vyhnutím sa nadbytočného napätia, či zvládaniu stresu z nového. Štruktúra a realizácia programu spadá pod kompetencie školskej psychologičky. V programe nefiguruje žiadna psychologická diagnostika či testovanie žiakov. Účasť žiakov, kolektívu v triede je podmienená podpisom o vyjadrení súhlasu zo strany rodičov/zákonných zástupcov. Efektivitu programu do veľkej miery zaistí účasť všetkých spolužiakov spoločne.

Pre bližšie informácie neváhajte kontaktovať priamo školskú psychologičku.

 • Jednorazové skupinové aktivity či besedy podľa potrieb ZŠ (všetky ročníky).
 • Jednorazové skupinové stretnutie so psychológom v 9. ročníkoch v období pred monitorom. Cieľom stretnutia je diskusia o monitore – ako stresom podmienenej situácie vyžadujúcej podať primeraný výkon, možnosti zvládania napätie v testovej situácii a pod.

Diagnostická a poradenská činnosť školského psychológa:

 • Psychodiagnostickú a poradenskú činnosť (individuálne) realizuje školský psychológ priebežne počas celého školského roka, za účelom zmapovania a zmiernenia ťažkostí žiakov v ich rôznom spektre. Podmienené potrebami školy, samotných rodičov či žiakov.

Psychológa môže učiteľ, rodič či žiak vyhľadať v prípade potreby kedykoľvek počas jeho konzultačných hodín. Ďalej sa psychologická starostlivosť odvíja od súhlasu a vzájomnej dohody medzi rodičom a školským psychológom. Spolupráca zákonných zástupcov, ako aj pedagógov s činnosťami a prácou psychológa sa javí ako nevyhnutná.

 • PROF- OR diagnostiko- poradenský program pre 9.ročníky
 • Prof-or je ponúkaný program zameraný na správne nasmerovanie žiaka pri výbere strednej školy. Plánovaná je realizácia v období december až február, počas vyučovacieho procesu žiakov. Voľba vyučovacích hodín pre jeho realizáciu bude prebiehať s ohľadom na vzdelávanie žiakov (mimo hlavných vyučovacích predmetov ako Mat, SJ a pod). Program zahŕňa psychologickú diagnostiku žiaka (schopnosti, osobnostné vlastnosti a záujmy), individuálne poradenstvo s interpretáciou výsledkov a vhodnými odporúčaniami pri výbere strednej školy rovnako pre žiaka ako aj rodičov. Výber diagnostických metód je v kompetencii školského psychológa. Výsledky testových a dotazníkových metód ako aj všetky zistené skutočnosti podliehajú etickému kódexu, mlčanlivosti zo strany psychológa. Účasť žiaka na programe je samozrejme podmienená súhlasom/ podpisom informovaného súhlasu zákonným zástupcom.

Práca psychológa (všetky činnosti, intervencie a pod) podlieha etickému kódexu, vrátane mlčanlivosti .   

Krízové intervencie psychológa –jednorazové- individuálne či skupinové (naliehavé stavy a situácie v školskom prostredí) nepodliehajú podľa zákonov vopred podpísaným súhlasom zákonných zástupcov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria