Navigácia

Školský podporný tím

Kto sme?

Predstavujeme podporný tím na ZŠ Tulipánová

 

„V tradíciách nášho školstva nie je veľa miesta pre myšlienky inkluzívnej výchovy a vzdelávania. Je preto prirodzené, že na zavedenie koncepcie inkluzívnej výchovy a vzdelávania je potrebné vytvoriť primerané organizačné podmienky. V škole, ktorá sa rozhodla ísť cestou inkluzívnej výchovy a vzdelávania, vzniká tím pedagogických a nepedagogických pracovníkov – podporný tím, ktorý plánuje organizačné a procesuálne kroky zavádzania princípov inklúzie v škole. Jeho členmi sú učitelia, vychovávatelia, asistenti učiteľa, výchovný a kariérny poradca, špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, terénny sociálny pracovník a ďalší odborníci v závislosti od konkrétneho lokálneho prostredia školy. Podporný tím nevytvára len potrebné organizačné podmienky pre inkluzívnu výchovu a vzdelávania v škole, ale na tomto procese sa aktívne podieľa.“ PRINED - Projekt Inkluzívnej Edukácie (Prešov 2014)

 

 

            Inklúzia sa javí ako najhumánnejší spôsob výchovy a vzdelávania. Vychádza z najlepších pedagogických smerov a skúseností nášho i svetového školstva. Možno najzrozumiteľnejšie vysvetlenie, o čo ide, je pochopenie, že každý žiak má svoje potreby, ktorých uspokojením dosiahneme, že sa bude rozvíjať najlepšie, ako mu to jeho podmienky dovoľujú. Vychádzať z nasledujúcej myšlienky: „...títo žiaci sú integrovaní do bežných škôl a tried, kde sú považovaní za ich prirodzenú súčasť, a preto sa aj v procese vzdelávania vychádza v ústrety k ich individuálnym a skupinovým potrebám tak, ako je to aj v prípade ostatných žiakov, ktorí sa od nich v tomto smere odlišujú. Teda nie sú vnímaní ako tí, ktorí sa od ostatných odlišujú nejakými špeciálnymi vzdelávacími potrebami, lebo tie má v tomto zmysle každý žiak.“ (bližšie Lechta a kol. 2010)

            Naša škola sa v tomto smere snaží postupne vytvárať inkluzívne prostredie, to znamená prostredie, kde je každý vítaný so svojou inakosťou, akceptovaný, chápaný a ďalej rozvíjaný taký, aký je.

            Prvým krokom bolo vytvorenie základu inkluzívneho tímu, zatiaľ zloženého zo špeciálnych pedagogičiek, psychologičky a asistentov. Cieľom tohto tímu je v školskom roku 2020/2021 rozšíriť svoju činnosť v spolupráci s vyučujúcimi v triedach na celé kolektívy tried s cieľom napĺňať potreby nie len integrovaných detí, ale venovať svoju starostlivosť každému žiakovi, ktorý ju potrebuje.

            Čo tým chceme dosiahnuť? Pocit istoty pre všetky deti, viac tolerancie voči sebe i iným, viac vzájomnej pomoci i medzi žiakmi navzájom, zlepšenie vzťahov medzi deťmi, ako aj vzťahov s dospelými pri akceptovaní inakosti každého z nás.

 

Členovia školského podporného tímu:

· PaedDr. Dagmar Ivanová, školský špeciálny pedagóg

· Mgr. Renáta Zimmermannová, školský špeciálny pedagóg

· PhDr. Iveta Chudík-Malá, školský psychológ

· Silvia Boszorádová, asistent učiteľa

· Bc. Jakub Čomaj, asistent učiteľa

· Mgr. Alexandra Podobová, asistent učiteľa

· Mgr. Martin Kilian, asistent učiteľa

· Mário Pavel, asistent učiteľa

· Bc. Annamária Fülöpová, asistent učiteľa

. Bc. Klaudia Kučerová, asistent učiteľa.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria