Navigácia

Inkluzívny tím

Kto sme?

Predstavujeme inkluzívny tím na ZŠ Tulipánová

 

„V tradíciách nášho školstva nie je veľa miesta pre myšlienky inkluzívnej výchovy a vzdelávania. Je preto prirodzené, že na zavedenie koncepcie inkluzívnej výchovy a vzdelávania je potrebné vytvoriť primerané organizačné podmienky. V škole, ktorá sa rozhodla ísť cestou inkluzívnej výchovy a vzdelávania, vzniká tím pedagogických a nepedagogických pracovníkov – inkluzívny tím, ktorý plánuje organizačné a procesuálne kroky zavádzania princípov inklúzie v škole. Jeho členmi sú učitelia, vychovávatelia, asistenti učiteľa, výchovný a kariérny poradca, špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, terénny sociálny pracovník a ďalší odborníci v závislosti od konkrétneho lokálneho prostredia školy. Inkluzívny tím nevytvára len potrebné organizačné podmienky pre inkluzívnu výchovu a vzdelávania v škole, ale na tomto procese sa aktívne podieľa.“ PRINED - Projekt Inkluzívnej Edukácie (Prešov 2014)

 

 

            Inklúzia sa javí ako najhumánnejší spôsob výchovy a vzdelávania. Vychádza z najlepších pedagogických smerov a skúseností nášho i svetového školstva. Možno najzrozumiteľnejšie vysvetlenie, o čo ide, je pochopenie, že každý žiak má svoje potreby, ktorých uspokojením dosiahneme, že sa bude rozvíjať najlepšie, ako mu to jeho podmienky dovoľujú. Vychádzať z nasledujúcej myšlienky: „...títo žiaci sú integrovaní do bežných škôl a tried, kde sú považovaní za ich prirodzenú súčasť, a preto sa aj v procese vzdelávania vychádza v ústrety k ich individuálnym a skupinovým potrebám tak, ako je to aj v prípade ostatných žiakov, ktorí sa od nich v tomto smere odlišujú. Teda nie sú vnímaní ako tí, ktorí sa od ostatných odlišujú nejakými špeciálnymi vzdelávacími potrebami, lebo tie má v tomto zmysle každý žiak.“ (bližšie Lechta a kol. 2010)

            Naša škola sa v tomto smere snaží postupne vytvárať inkluzívne prostredie, to znamená prostredie, kde je každý vítaný so svojou inakosťou, akceptovaný, chápaný a ďalej rozvíjaný taký, aký je.

Na škole sa vzdelávajú aj žiaci so sluchovým postihnutím formou školskej integrácie. Sluchové postihnutie ani zďaleka nepostihuje iba poškodený sluchový orgán, ale prejavuje vo všetkých zložkách osobnosti jedinca. Zabezpečujeme im rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. Náš inkluzívny tím úzko spolupracuje, a preto je dieťa so sluchovým postihnutím ponechané v prirodzenom domácom prostredí. Ľahšie dochádza k identifikácii dieťaťa s počujúcimi vrstovníkmi a k návykom jednania s počujúcou majoritou. Učíme deti so sluchovým postihnutím k návykom jednania v problémových situáciách potrebné pre budúci život. Nedochádza k tzv. segregácii, teda izolácii jedinca od počujúcej spoločnosti a jeho fixáciu na komunitu Nepočujúcich.

            Prvým krokom bolo vytvorenie základu inkluzívneho tímu, zatiaľ zloženého zo špeciálnych pedagogičiek, psychologičky a asistentov. Cieľom tohto tímu je v školskom roku 2020/2021 rozšíriť svoju činnosť v spolupráci s vyučujúcimi v triedach na celé kolektívy tried s cieľom napĺňať potreby nie len integrovaných detí, ale venovať svoju starostlivosť každému žiakovi, ktorý ju potrebuje.

            Čo tým chceme dosiahnuť? Pocit istoty pre všetky deti, viac tolerancie voči sebe i iným, viac vzájomnej pomoci i medzi žiakmi navzájom, zlepšenie vzťahov medzi deťmi, ako aj vzťahov s dospelými pri akceptovaní inakosti každého z nás.

 

Členovia inkluzívneho tímu:

· PaedDr. Dagmar Ivanová, školský špeciálny pedagóg

· Mgr. Renáta Zimmermannová, školský špeciálny pedagóg

· PhDr. Iveta Chudík-Malá, školský psychológ

· Silvia Boszorádová, asistent učiteľa

· Bc. Jakub Čomaj, asistent učiteľa

· Mgr. Peter Horák, asistent učiteľa

· Mgr. Martin Kilian, asistent učiteľa

· Mário Pavel, asistent učiteľa

· Mgr. Daniela Vajková, asistent učiteľa.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: laurincikova@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria