Navigácia

Jedáleň

Školská jedáleň

Prihlásenie/Odhlásenie stravy   Informácie


Informácie ŠJ pre stravníkov: výšku platieb stravného na šk.rok 2021/2022, termíny a spôsob úhrad nájdete v žiadosti o prijatie žiaka na stravovanie TU: 

Prihláška na stravovanie

 

 

Dôležité : prvú platbu za stravné na mesiac september 2021 je možné uhradiť v termíne od 01.08. do 20.08.2021. Nie skôr !

 Žiak bude prihlásený na stravovanie  ak :

- odovzdal vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku

- má v termíne do 20.08.2021 uhradenú platbu

 

Vedúca ŠJ: Erika Königová, tel: 0911 / 962 237

email: konigova@zstulipanova.sk

 

Vážení stravníci,

Od 01.09.2019 nadobúda účinnosť VZN Mesta Nitry č.8/2019: výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sa zvyšuje na sumu stanovenú MŠVVaŠ SR pre tretie finančné pásmo.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na režijné náklady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri základnej  škole paušálne, čiastkou 5,00 € na jedného stravníka mesačne.

 

Systém prihlasovania a odhlasovania stravy

Odhlásenie stravy je možné:

- cez internet / edupage, e- strava /
- na telefónnom čísle  : 0911/ 962 237

Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie je možné v pondelok do 7:15 hod.Ostatné dni  vždy deň vopred do 14:00 hod.
Ak sa stravník v prípade choroby nestihne včas odhlásiť, prvý deň si obed prevezme do obedára v čase od 11:00 do 11:35 (zadný vchod do ŠJ). V ten deň nemá nárok na dotovanú stravu !

Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy :
Cez internet e-strava :
    - postup zriadenia vstupu (prvý krát- neopakuje sa):
      a) Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne,
      b) Prihlási sa na internetovú stránku ZŠ Tulipánová,
      c) Vyhľadá odkaz „Jedáleň“,
      d) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu,
      e) Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (získané od vedúcej),
      f) Cez zmenu hesla si okamžite zmení heslo na svoje (osobné) heslo !!!,
     g) Odhási resp. prihlási stravu,


Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadenia vstupu:
     a) Prihlási sa na internetovú stránku ZŠ Tulipánová,
     b) Vyhľadá odkaz „Jedáleň“,
     c) Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo čipu,
     d) Do kolónky „heslo „ zadá svoje (osobné) heslo,
     e) Odhási resp. prihlási stravu


Možné zmeny:
    1-prihláška
    0-odhláška.

Prihlásenie stravníka do e-stravy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca.

Stravu je možné odhlásiť v pondelok do 7:15 inak sa odhlasuje strava deň vopred do 14:00 hod.
Zmeny sú spracováné každý pracovný deň o 8.00 hod, 11.00 hod.,14.00 hod.

Import a export dát je automatizovaný, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe tohoto protokolu.

Stravná jednotka na deň pre stravníkov podľa 3. finančného pásma :
     1.-4.ročník 1,21 €
     5.-9.ročník 1,30 €

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria