Navigácia

Jedáleň

Školská jedáleň

Informácie ŠJ pre stravníkov: výšku platieb stravného na šk.rok 2023/2024, termíny a spôsob úhrad nájdete v žiadosti o prijatie žiaka na stravovanie TU: 

Prihláška na stravovanie

Odhláška zo stravovania

Čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňové zvýhodnenie platné od 1.1.2023

Čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku ... preložené UA platné od 01.01.2023

 

 

Vedúca ŠJ: Erika Königová, tel: 0911 / 962 237

email: konigova@zstulipanova.sk

 

Úhrady stravného : Prvá platba na mesiac september 2023 sa uhrádza od 01.08.2023 do 20.08.2023 . Nie skôr !

Suma platby na mesiac september 2023 je : 38,- eur / 30,- eur preddavok na spotrebovanú stravnú jednotku, na ktorú nebola poskytnutá dotácia + 8,- eur režijné náklady /

Platby v nasledujúcich mesiacoch : 8,- eur / každý mesiac /

Stravné sa uhrádza mesiac vopred, vždy do 20. dňa v mesiaci na účet ŠJ :

SK48 5600 0000 0008 5570 8004

Variabilný symbol : číslo čipu

Do poznámky : meno dieťaťa , nie zákonného zástupcu !

 

Systém prihlasovania a odhlasovania stravy

Odhlásenie stravy je možné:

- cez internet / edupage /
- na telefónnom čísle  : 0911/ 962 237

Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie je možné v pondelok do 7:15 hod.Ostatné dni  vždy deň vopred do 14:00 hod.
Ak sa stravník v prípade choroby nestihne včas odhlásiť, prvý deň si obed prevezme do obedára v čase od 11:00 do 13:45 (zadný vchod do ŠJ). Počas trvania choroby / neprítomnosti na vyučovaní / musí byť odhlásený z obedov .

Ak sa žiak/dieťa nezúčastní vyučovania a nie je odhlásený zo stravovania, obed bude účtovaný z finančného preddavku zákonného zástupcu .

Zmeny výšky stravného od 01.05.2023 sú nasledovné:

Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie v súlade so 4. finančným pásmom A, účinným od 01.01.2023, vydaným MŠVVaSR.

Obed: žiaci 1. stupeň : 1,90 eur

             žiaci 2. stupeň : 2,10 eur

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom : 

 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na  prvom stupni a odobralo stravu

2,30 eur za každý deň , v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovabia v základnej škole na druhom stupni a odobralo stravu

Režijné náklady: 8,- eur

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria