Navigácia

 • Športový kemp

  Aj tento rok sa v krásnych priestoroch ZŠ Tulipánová uskutočnil športový denný kemp, určený pre pohybuchtivé deti, na ktorom si pod vedením skúsených trénerov mohli malí športovci vyskúšať rôzne druhy športov a aktívne stráviť prvé dni prázdnin.

 • Dôležité informácie k poskytnutiu dotácií na stravovanie

  Žiadame rodičov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, alebo ich príjem je najviac vo výške životného minima, aby odovzdali  úradné potvrdenia p. tajomníčke školy najneskôr do 30.07.2021.

  Nárok na dotáciu na stravovanie majú všetky deti v závislosti od rozhodnutia rodiča:

  1. Ak si jeden z rodičov uplatní zvýhodnený daňový bonus , žiak stráca nárok na dotáciu na stravovanie / obedy si hradí v plnej výške /

  2. Ak si ani jeden z rodičov neuplatní zvýhodnený daňový bonus , žiak má nárok na dotáciu na stravovanie / hradí iba čiastočné režijné náklady /

  Rodič sa preukazuje čestným vyhlásením najneskôr do 30.07.2021  u p. tajomníčky školy .

  Príloha : Čestné vyhlásenie - neuplatnený daňovy bonus 2021.pdf

 • Zábavná letná škola

  Vážení rodičia, v prílohách nájdete podrobné informácie k Zábavnej letnej škole na ZŠ Tulipánová:

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdf

  Organizácia LŠ - informácie pre rodičov.pdf

 • Ďakujeme ❤

  Vážení rodičia a priatelia!

  Nastal posledný deň školského roku 2020/2021. Bol to rok bohatý na zmeny, adaptácie na nové situácie, bol veľmi náročný, ale aj úspešný. Všetkým Vám ďakujeme za spoluprácu, pochopenie a ústretovosť. Častokrát sme si siahli až na dno svojich síl. 

  Teraz je čas prázdnin a dovoleniek – vytúžený čas oddychu od povinností. Prajeme Vám slnečné leto, ktoré prinesie Vám i Vašim rodinám veľa krásnych zážitkov, pokoja a žiadne starosti. Načerpajte mnoho energie a dostatok sily do ďalšej práce. Tešíme sa na Vás v novom školskom roku 2021/2022 😊.

   

 • Jazdecký klub v Poľnom Kesove

  Tretiaci si v rámci ŠKD spríjemnili slnečné popoludnie s koníkmi v Jazdeckom klube v Poľnom Kesove

 • Festival živých kníh a vnímavosti

  Tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu Vnímavá škola, venujúci sa inkluzívnemu vzdelávaniu a mapovaniu miery vnímavosti, empatie na našej škole. Séria aktivít za celý šk. rok sa zavŕšila 22. 06. 2021 uskutočnením Festivalu živých kníh a vnímavosti, ktorý motivoval k formovaniu kritického myslenia u žiakov, v boji proti extrémizmu, rasizmu a xenofóbií. Počas troch hodín online aktivít sa žiaci zamysleli nad mnohými príbehmi ľudí, ktorí nemali v živote rovnakú štartovaciu čiaru a v sérií aktivít si uvedomovali problematiku predsudkov a stereotypov. Ďakujeme neziskovej organizácií EDUMA za umožnenie zúčastniť sa tejto zaujímavej udalosti.

 • Posledné odhlasovanie z obedov

  Milí stravníci! Posledný deň na odhlasovanie na dni od 24.6. do 29.6. 2021 je 23.6.2021 do 14:00. Ďakujeme za pochopenie.

 • Centrum športu pri ZŠ

  Naša škola je zapojená do projektu „Centrum športu pri ZŠ“ a počas popoludňajších hodín sa  žiaci 1.-2.ročníka v ŠKD venujú všestrannej športovej pripravenosti. Sú nielen mimoriadne šikovní, ale táto činnosť ich aj veľmi baví, čo dokazujú aj fotografie. Pán tréner Juraj Štefanka je pre naše deti veľkým vzorom. Veríme, že každý z nich si raz zvolí ten svoj vyvolený šport, v ktorom načerpá vytrvalosť, silu, rýchlosť a hlavne radosť z pohybu, relax a mimoriadne dôležitú vyváženosť povinností a aktívneho odpočinku v živote.

 • Udržujme čistotu okolo nás!

  Toto je vrece odpadu, ktoré vyzbierala 1.B za jediný deň. Nebuďme ľahostajní voči životnému prostrediu! Každý sa lepšie cíti v čistom prostredí. Prilož ruku k dielu aj ty! Ďakujeme.

 • Oznámenie riaditeľky školy k celkovému hodnoteniu žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch na konci druhého polroku v školskom roku 2020/21

  Riaditeľka Základnej školy, Tulipánová 1, Nitra v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 26.05.2021 a po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodla o spôsobe hodnotenia žiakov Základnej školy a vydáva pokyn k celkovému hodnoteniu žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch druhého polroku v školskom roku 2020/21. Celé znenie nájdete tu: Klasifikácia a hodnotenie II. polrok  2020/2021.doc

 • Triedne knižnice

  ZŠ Tulipánová ďakuje Rade rodičov za poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie knižných poličiek do tried. Poličky poslúžia na vytvorenie triednych knižníc.

 • Medzinárodné majstrovstvá motocyklov v endure

  Náš žiak piatej triedy sa cez víkend zúčastnil súťaže - Medzinárodné preteky v endure v Maďarsku. Získal pódiové umiestnenie - druhé miesto. Srdečne GRATULUJEME.

 • Nová preliezka v areáli školy - ĎAKUJEME❤️

  ZŠ Tulipánová 1 ďakuje Rade rodičov za poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie novej preliezky pre deti našej školy.  Kúpou tejto preliezky tak podporujeme správny rast a vývoj detí a v neposlednom rade spôsobila veľkú radosť. Týmto nákupom Rada školy prispela k ďalšiemu zatraktívneniu areálu našej školy.

 • Asistované ščítanie pre tých, ktorí sa nestihli ščítať

 • Športový Deň detí na našej škole (II. stupeň)

  Medzinárodný deň detí sme si pripomenuli so žiačkami a žiakmi aj na našej škole. Športovým vyžitím deti strávili, spolu so svojimi učiteľmi, pekné chvíle v dobrej nálade. Konkrétne sme sa spolu zdokonalili v stolnom tenise, florbale, basketbale, bedmintone a špeciálne pre žiakov nešportových tried sme pripravili futbalový turnaj. Hráči boli rozdelení do 2 kategórii- mladších a starších žiakov. Medzi mladšími žiakmi si najlepšie počínala 6. A a víťazstvo medzi staršími žiakmi si vybojovala 9. A. Za statočné a bojové výkony si všetci odniesli sladké odmeny.

 • Prihlásenie na stravovanie v ŠJ na školský rok 2021/2022

  Milí stravníci! V prípade záujmu o stravovanie v budúcom školskom roku je potrebné vypísať a odovzdať žiadosť, ktorú nájdete tu:  Prihláška na stravovaniePodpísanú a vyplnenú žiadosť je potrebné odovzdať do 25.06.2021. Žiadosť odovzdajte triednej p. uč. Ďakujeme.

 • Pripravujeme sa na Tokio!

  Naša škola sa zapojila do série výziev organizovaných Olympijským a športovým výborom nazvaných „Virtuálna štafeta- pripravení na Tokio“. Na základe nich u nás momentálne úspešne prebiehajú aktivity žiakov zamerané na olympijskú výchovu.

  Dôkazom je aj absolvovanie rozsiahlych online olympijských kvízov vo viacerých triedach II.st., počas ktorých žiaci dokázali, že nadobudnuté vedomosti o olympiádach vedia pretaviť aj do skvelých výsledkov, a ktoré boli odmenené aj vecnými cenami od SOŠV. Výhercom gratulujeme!

 • Online Educate Slovakia

  Projekt Online Educate Slovakia, organizovaný medzinárodnou organizáciou AIESEC, do ktorého sa naša škola tento rok opäť zapojila. Pozostával z 3-týždňového učebného plánu, v rámci ktorého lektori z rôznych častí sveta (Poľska, Jordánska, Indonézie, Srí Lanky a Indie) viedli online prednášky a interaktívne workshopy. Program viedli medzinárodní študenti, ktorí sú trénovaní v rámci programu „Global Volunteer“. Učebný plán bol zameraný na Spoznaj mňa a moju krajinu, Tradície krajiny, Životný štýl v modernom svete, Sebarozvoj a životné možnosti, Medzi-kultúrna komunikácia.

 • MÚ oznamuje

  Vážení rodičia, vyjadrite svoj názor na fungovanie Mestského úradu v Nitre prostredníctvom vyplnenia online dotazníka, ktorý nájdete tu: https://www.surveymonkey.com/r/msu-nitra a pomôžte tak naštartovať jeho zmenu na moderný európsky úrad.

  Mestský úrad v Nitre chce fungovať otvorene, transparentne a zároveň byť podnetným a stabilným prostredím pre obyvateľov mesta, ale aj jeho zamestnancov. Chceme preto zefektívniť vnútorné mechanizmy, znížiť byrokraciu a zlepšiť pôsobenie radnice navonok, čím sa priblížime viac smerom k občanom. K tomu potrebujeme zmapovať aj názor občanov a klientov úradu.

  DOTAZNÍK VNÍMANIA MESTSKÉHO ÚRADU V NITRE je dostupný:

  1⃣ v Klientskom centre na Mestskom úrade v Nitre počas úradných hodín

  2⃣online na odkaze: https://www.surveymonkey.com/r/msu-nitra

  • V 25 otázkach sa obyvatelia vyjadria k vnímaniu mestského úradu, k prístupu zamestnancov úradu i k jednotlivým službám.
  • Tiež môžu navrhnúť nápady na zlepšenie. Jeho vyplnenie zaberie približne 15 minút.

  Viac informácií o zavádzaní manažérstva kvality a projekte CAF nájdete na https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/33427

 • Organizácia vyučovania od 24. mája 2021

  • Žiaci ročníkov 1. – 9.  sa učia podľa pôvodného rozvrhu bez obmedzení.
  • Harmonogram hodín, prestávok a stravovania zostáva nezmenený.
  • Priestory telocvične na výuku TSV sa využívajú bez obmedzenia.
  • Krúžky môžu obnoviť svoju činnosť za dodržiavania protiepidemiologických opatrení.
  • Žiaci  9. ročníka sa zúčastnia testovania T 9. Viac info TU.pdf
  • Aktualizácia krízového plánu.pdf
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: laurincikova@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria