Navigácia

 • Máme úspešných riešiteľov 🖋

  Aj v školskom roku 2022/23 sa koná Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ). Do školského kola na ZŠ Tulipánová sa zapojili desiatky žiakov, jeho víťazmi sa stali Nikolas Pushaj (kategória 1B) a Filip Szombath (kategória 1A). Obaja chlapci reprezentovali našu školu na okresnom kole OAJ, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 19. 1. na ZŠ Beethovenova. Konkurencia bola náročná a veľmi početná. Naši žiaci predviedli svoje výborné vedomosti a obaja sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola. Nicolas Pushaj (9.B) obsadil 9. miesto zo 40 žiakov a Filip Szombath (7.A) skončil na 14. mieste z 39 žiakov. Obom chlapcom, ako aj ich pedagógom, gratulujeme!

 • Poruchy príjmu potravy - o čom by sme mali vedieť?

  Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti ďalšiu aktivitu  online večernej školy s názvom „Poruchy príjmu potravy - o čom by sme mali vedieť?“ organizovanej Národným koordinačným strediskom, ktorá sa bude konať 26.01. 2023 (štvrtok) od 17:30 do 18:30.

  Poruchy príjmu potravy patria medzi 3. najčastejšie chronické ochorenie u adolescentov a (nielen) v dôsledku pandémie zaznamenali v posledných rokoch vzostup ich výskytu. Prečo je to tak? Ako môžeme pomôcť mladým ľuďom s PPP predísť ochoreniu, prípade sa z neho uzdraviť? Webinár prinesie kombináciu zaujímavých odborných informácií z teórie aj praxe spolu s osobnou skúsenosťou.  

  O večernej škole sú zverejnené informácie aj na  Facebook podujatia: https://fb.me/e/2telGIIvX

  Link na podujatie ZOOM

 • Čo máme pod nohami

  Dňa 19.1. sa deti IV. oddelenia ŠKD zúčastnili besedy v Ponitrianskom múzeu na tému "Čo máme pod nohami". Následne si deti odliali zo včelieho vosku hmyz podľa svojho výberu. Deťom sa beseda veľmi páčila.

 • 🎖️ ZÍSKALI SME ODZNAKY VŠESTRANNOSTI OD OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 🎖️

  Duch olympizmu a zdravého súťaženia v rôznych disciplínach pohybového rozvoja, a to nielen počas telesnej a športovej výchovy, na našej škole už býva pravidelným zážitkom našich žiakov. V posledných mesiach sme sa zapojili do športového projektu organizovaného SOŠV s názvom Odznak všestrannosti, zameraného na všestranné telesné zdokonalenie detí. Súťažili sme v disciplínach ako člnkový beh, sed-ľah, hod plnou loptou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta znožmo a pod. Naši žiaci obstáli v konkurencií takmer 33tisíc žiakov veľmi dobre, keď traja- Filip Palka, Eliška Kőnigová a Sára Fejesová získali za svoje výkony bronzové medaily Martin Ďuriš dokonca striebornú medailu. Budeme našim športovcom držať palce aj na krajskom kole!

 • Futbalový krúžok

  V tomto šk. roku naša škola otvorila rôznorodé záujmové útvary pre svojich žiakov. Jedným z nich je aj futbalový krúžok pre II. stupeň, pod vedením PaedDr. Jakuba Bučka, počas ktorého si naši športu chtiví žiaci hravým spôsobom osvojujú základy koordinácie pohybu, správne futbalové návyky a celkovo základy potrebné pre futbalový rast detí. Herné činnosti sú hlavne zamerané na nácvik a zdokonaľovanie správneho vedenia lopty, prihrávok a streľby, v kolektíve vzájomného rešpektu a pozitívneho prístupu. Ukážku činnosti vám ponúkame v priložených fotografiách.

 • Nové vybavenie INF učebne

  Naša škola sa zapojila do Grantového programu DIGITAL PRE NITRU, ktorý prerozdelil 92 000 € určených na nákup technického vybavenia potrebného pre digitálne vzdelávanie. Vďaka finančnej podpore v rámci grantového programu DIGITAL PRE NITRU, z Nadačného fondu Jaguar Land Rover v Nadácii Pontis, mohla naša škola vybudovať novú učebňu INF, kam škola zakúpila nové počítačové zostavy, vďaka čomu sme získali nový priestor pre digitálne vzdelávanie. Ako vyplynulo z prieskumu, školy potrebujú zlepšovať vybavenie digitálnymi technológiami, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu vzdelávania aj komunikačných zručností žiakov.

  Našim cieľom bolo vybudovanie novej INF učebne. Kúpou nového vybavenia do INF učebne dosiahneme zlepšenie úrovne digitálnych zručností žiakov ZŠ, využitie medzipredmetových vzťahov na hodinách INF, podporu žiakov zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu pri ďalšom štúdiu na SŠ, rozšírenie obzoru pri práci s jednotlivými programami, podporíme tímovú prácu v triede, ktorá má pozitívny vplyv na produktivitu a kvalitu práce, kreativitu, inovácie i spokojnosť žiakov. Novú učebňu si už stihli vyskúšať žiaci pri riešení BIO olympiády.

 • Zmena výšky stravného od 01.01.2023

  Milí rodičia! Pripomíname úhradu stravného za mesiac január:

  Platby od 01.01. 2023 sa zmenili nasledovne:
  Žiaci 1. stupeň / 1 – 4 ročník / : 46,- eur mesačne
  Žiaci 2. stupeň / 5 – 9 ročník / : 50,- eur mesačne
  Žiaci v hmotnej núdzi 1. stupeň / 1 – 4 ročník / : 12,- eur mesačne
  Žiaci v hmotnej núdzi 2. stupeň / 5 – 9 ročník / : 16,- eur mesačne
  Žiaci 1. stupeň , ktorých zákonný zástupca si neuplatňuje daňový bonus na dieťa : 20,- eur mesačne
  Žiaci 2. stupeň , ktorých zákonný zástupca si neuplatňuje daňový bonus na dieťa : 24,- eur mesačne

  Stravné sa uhrádza mesiac vopred, vždy do 20. dňa v mesiaci na účet ŠJ:
  SK48 5600 0000 0008 5570 8004
  Variabilný symbol: číslo čipu
  Do poznámky: Meno a priezvisko žiaka

  Prosíme platby za január uhradiť čo najskôr, februárovú platbu do 20.1.2023. Ďakujeme!

  Prihláška na stravovanie.pdf

  Zmena výšky stravného od januára 2023.pdf

 • ❤️

 • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?

  Mesiac december sa nesie v duchu lásky, radosti, štedrosti a darčekov. Preto sme sa už po tretíkrát s radosťou zapojili do zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?". Všetci triedni učitelia so žiakmi v triedach naplnili škatuľky darmi, ale aj vlastnoručne vyrobenými pozdravmi, či kresbami. Vďaka štedrosti rodičov, učiteľov, vychovávateľov, ale aj ostatných zamestnancov školy, sme tak vyskladali 141ks krabičiek plných lásky. Tento rok väčšina putovala do Zariadenia sociálnych služieb Nitrava. Vďaka vašej štedrosti zostalo ešte veľa drobností, ktorými sme potešili ľudí bez domova v nízkoprahovom dennom centre v Dome charity sv. Rafaela.

 • PIŠKVORKY

  Po dvoch „pandemických“ rokoch sa v mesiacoch november a december žiaci piateho ročníka opäť mohli zúčastniť celoškolskej súťaže v matematickej hre PIŠKVORKY. Je to strategická hra pre dvoch hráčov najčastejšie hraná na štvorčekovom papieri. Hra je známa pod rôznymi názvami aj hracími poliami či usporiadaním znakov. U nás sa hrala na hracom poli 15x15 štvorčekov s usporiadaním 5 znakov vo vodorovnom, zvislom aj uhlopriečkovom smere na 4 víťazné hry. Súťaže sa zúčastnilo spolu 37 žiakov 5.ročníka, ktorí súťažili o víťaza vo svojich triedach, víťazi z jednotlivých tried postúpili do trojčlenného finálového turnaja. Najlepšie si počínal Timotej Ďuriš z 5.A, druhý bol Matúš Poláček z 5.B
  a tretí Július Fejes z 5.C. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutia pri ďalších súťažiach.

 • Oznam o prerušení prevádzky školy

  Riaditeľka Základnej školy, Tulipánová 1, Nitra prerušuje vyučovanie žiakom prvého až deviateho ročníka ZŠ Tulipánová 1, Nitra   od 15.12. 2022 do 20.12.2022 (vrátane)  na základe Rozhodnutia RÚVZ  so sídlom v Nitre  č. HDM-14811/3094/2022-14813/2022 v súlade s Prevádzkovým poriadkom školy, po dohode so zriaďovateľom školy, ako aj na základe informácií poskytnutých pediatrom.

  A zároveň

  riaditeľka Základnej školy, Tulipánová 1, Nitra prerušuje vyučovanie žiakom prvého až deviateho ročníka ZŠ Tulipánová 1, Nitra   od 21.12. 2022 do 22.12.2022 (vrátane) na základe poskytnutého riaditeľského voľna z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov školy.

   

  Nástup do školy: 9.1.2023

  POUČENIE:

  Počas prerušenia prevádzky sú zákonní zástupcovia detí povinní sledovať zdravotný stav detí a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov ochorenia bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára.

  Všetci žiaci školy budú automaticky odhlásení zo stravovania v uvedených dňoch.

  Prosíme rodičov, aby sledovali stránku školy.

  RV - december 2022.doc

  Dokument RÚVZ.pdf


                                                                                                     PaedDr. Mária Sailerová

                                                                                                                Riaditeľka ZŠ

 • ❤️

  Drahí kolegovia, rodičia, žiaci, je mi cťou pokračovať s Vami v práci ďalšie obdobie. Želám nám všetkým hlavne zdravie, chuť napredovať, spokojnosť a pevné priateľstvá, ktoré pretrvajú. PaedDr. Mária Sailerová

 • Olympiáda z anglického jazyka

  V novembri sa konalo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Tento rok bol mimoriadne štedrý na úspešných riešiteľov. V kategórii 1A (5 - 7. ročník) ich bolo 7 a v kategórii 1B (8 - 9. ročník) ich bolo 16. Všetkým zúčastneným žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa z Vašich úspechov!

 • Dôležitý oznam!

  K poskytnutiu dotácií na stravu (od 01.01.2023 do 30.06.2023) je nevyhnutné predložiť vedúcej školskej jedálne, prípadne tajomníčke školy jedno z týchto potvrdení : v termíne  do 19.12.2022!

  - potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi

  - potvrdenie, že ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

  - čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na sumu  daňového zvýhodnenia (bonusu) na vyživované dieťa, žijúce s daňovníkom v domácnosti

 • EXKURZIA V PONITRIANSKOM MÚZEU

  V dňoch 8. a 9.12. sa žiaci 6B a 6C triedy v rámci predmetu biológia zúčastnili exkurzie v Ponitrianskom múzeu, kde mali možnosť absolvovať výstavu "Pod našimi nohami", s podtitulom "Tajný život bezstavovcov". Výstava im priblížila život pre nás zdanlivo bezvýznamných drobných živých tvorov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou životného prostredia - pavúkov, mäkkýšov, ale hlavne početných zástupcov hmyzu.

  V druhej časti exkurzie absolvovali tvorivé dielne "Odlej si svoj hmyz", kde sa zoznámili so včelím voskom a jeho širokým využitím pre človeka. Naučili sa pritom odlievať figúrky z včelieho vosku - motýle, chrobáky či pavúky - a takýto vlastnoručne odliaty hmyz si nadšene zobrali so sebou domov.

 • Technická olympiáda – okresné kolo

  Po dvoch rokoch sa opäť uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády prezenčnou formou. Z našej školy sa ho zúčastnili víťazi školského kola v kategórii A aj B, kde nás reprezentovala dvojica žiakov z 9.A – Oliver a Teo, respektíve Jakub zo 7.A. Úspešnejším bol Jakub, ktorý v konkurencii 22 škôl sa zaradil na 10. miesto z 12 úspešných riešiteľov. Je to pekný úspech aj napriek tomu, že chlapci nemali možnosť lepšie si natrénovať manuálne zručnosti, keďže škole stále chýba učebňa techniky. Chlapci, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • S POĽOVNÍKMI PRI KRMELCOCH.

  Deti z ŠKD v tomto zimnom období nezabúdajú ani na zvieratká. Spolu s poľovníkmi pomáhali pri zakrmovaní. Síce zablatení, ale s dobrým pocitom a zážitkom na celý život sa vrátili do školy.

 • Čo je iBobor?

  V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž, do ktorej sa
  zapájajú deti z 54 krajín celého sveta. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý
  bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras , po slovensky Informatický bobor. Hlavným
  cieľom súťaže je iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a
  kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Súťaže sa tento rok zúčastnili aj
  naši žiaci z 3., 4. a 5.ročníka. Všetkým úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme!

 • Vianoce v ŠKD

 • Mikuláš v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu

  Deti z ŠKD spolu s pani vychovávateľkami Krúpovou a Kušnírovou navštívili Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre. Čakal ich tam Mikuláš s anjelom a čertom. Deti mu krásne zaspievali. Nezabudnuteľným zážitkom bola aj cesta vláčikom.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria