Navigácia

 • Že základy práva a politológie sú nuda? Nie, keď sa učia zážitkom!

  Ako to funguje na súdnom pojednávaní? Aké sú úlohy jednotlivých účastníkov súdneho konania? A ako sa efektívne obhajovať?

  Občianska náuka nás pripravuje na plnohodnotný občiansky život a odpovedá aj na tieto otázky. Tieto zložitejšie témy sme sa rozhodli učiť tým, že sme si vyskúšali jednotlivé roly a zahrali si konkrétny občiansko- právny spor. O tom, že sa naši ôsmaci naozaj hodnoverne vžili do svojich úloh, sa presvedčilo prizvané vedenie školy, ako aj ostatní vyučujúci, ktorí vo viacerých žiakoch nachádzali advokátsky talent. Možno sa už niektorí žiaci rozhodli pre svoje povolanie... 

 • McDonald's Cup ukončil krajské kolá - VYHRALI SME!

  Víťazi okresných kôl Nitrianskeho kraja sa proti sebe postavili na krásnom trávniku štadiónu FC Nitra, kam sa bežne kopačky malých školákov tak ľahko nedostanú. A možno práve vďaka tomu sa po dlhých desiatich rokoch podaril parádny triumf chlapcom a dievčatám z našej školy. Vo finálovom zápase doslova zvalcovali protihráčov z Nových Zámkov výsledkom 20:3. Krajského kola v Nitre sa zúčastnilo sedem okresných víťazných školských družstiev. Hralo v dvoch skupinách, z ktorých najlepší postúpili do semifinále. Finálový zápas sa bol pre brankára Nových Zámkov nekonečný, naši hráči strelili 20 gólov. Naši vyhrali! GRATULUJEME!!!

   

 • Tréneri v škole

  Program Tréneri v škole je založený na prepojení športov, ktoré sa v pravidelnej rotácií na štandardných hodinách Telesnej a športovej výchovy (1. stupeň ZŠ) vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou. Program tým vytvára vzťah k pohybovej aktivite a žiak získava základné pohybové návyky v jednotlivých športoch. Dôležitý princíp programu je, že dieťa netlačí do konkrétneho športu, práve naopak, chceme aby si dieťa vybralo šport, ktorý sa mu najviac páči. Na hodinách Telesnej a športovej výchovy je naším cieľom rozhýbať všetky deti hravou formou. Kladieme dôraz na spoluprácu s učiteľmi a učiteľkami a zapájame ich, čo najviac do samotných hier, či cvičení. Naša škola sa do projektu zapojila a už má aj prvé výsledky. Viac TU.

 • Diskusia na tému "Dezinformácie, hoaxy a propaganda"

  Žiacky parlament v spolupráci s CVČ Domino a UKF pripravil pre žiakov veľmi prínosnú a aktuálnu prezentáciu s diskusiou na tému "Dezinformácie, hoaxy a propaganda", počas ktorej žiaci svojou aktivitou v praxi získali poznatky v oblasti kritického myslenia, racionálnej komunikácie a argumentácie.

 • Recyklujeme... alebo bláznivé odpadkové koše

  Štvrtáci sa zapojili do projektu KOZMIXLAB "Recyklujeme alebo bláznivé odpadkové koše". Naučili sa recyklovať odpadky, vytvorili si veselé odpadkové koše a ukážu vám, ako na to... Poďte recyklovať spolu s nami...

 • Bábkové predstavenie "Myšky sa hrajú"

  Bábkové predstavenie "Myšky sa hrajú", spestrilo slnečné zábavno-kultúrne popoludnie všetkým deťom v ŠKD. 

 • 13. máj - medzinárodný Deň tulipánov očami detí v ŠKD

  Tento deň je oslavou tulipánov pre svoju krásu a jednoduchosť. Sú jedinečné, ihneď rozpoznateľné a so širokou škálou farieb a odrôd. Tulipán je jedným zo symbolov Holandska. Vedeli ste, že v minulosti boli cibuľky tulipánov v tejto krajine ako platidlo? Pôvodne bol kvet nájdený v Turecku a Perzii, kde hral významnú úlohu v umení a kultúre. A ako by to bolo na TULIPÁNKE neosláviť tento deň? Deti popustili uzdu fantázii a skrášlili areál našej školy týmito dielami.

 • AIESEC 2022

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka školy poskytuje dňa 18. mája 2022 RIADITEĽSKÉ VOĽNO žiakom 6. – 9. ročníka  z dôvodu zabezpečenia optimálnych podmienok celoplošného testovania žiakov piateho ročníka.

 • S ekológiou sme si sadli a naše nové lavičky sadli nám

  Už v minulom roku sme sa zapojili do projektu S ekológiou sme si sadli. Ihneď nadchol aj malých aj veľkých. Spolu sme vyzbierali niekoľko vriec odpadu v okolí školy a na Párovciach. Vďaka nadšeniu našich žiakov sa nám podarilo vyhrať recyklované lavičky, ktoré konečne dorazili a spolu sa z nich tešia všetci žiaci našej školy.

 • USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH

  Ministerstvo školstva za účelom aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo „USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH  POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE“, ktoré je platné po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie v čase, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavenýViac informácií nájdete TU

  Najnovšie tlačivo o bezpríznakovosti nájdete TU.

 • Symbolický „PROTEST ČERVENÝCH TRIČIEK“

  Symbolický „PROTEST ČERVENÝCH TRIČIEK“ zamestnancov školských jedální sa uskutoční dňa 10. mája 2022 ako vyjadrenie nespokojnosti so súčasným stavom v školských jedálňach a neriešenia ich dlhodobých finančných a personálnych problémov.

  Symbolický protest a protestné vyhlásenie

  Zoskupenie Vedúcich a kuchárok školských jedální v Slovenskej republike v rámci FCB skupiny s 950 členmi :

  - vyjadrujú nespokojnosť s nečinnosťou Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci finančných pásiem na nákup potravín na výrobu jedného jedla podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré vydáva ministerstvo a tým spôsobujú výrazné prečerpávanie finančných limitov na potraviny v školských jedálňach s negatívnym dopadom na rozpočty škôl a zriaďovateľov,

  - vyzývajú Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky na úpravu finančných pásiem na nákup potravín na výrobu jedného jedla podľa vekových kategórií stravníkov tak, aby zohľadňovali súčasnú situáciu nárastu cien potravín, z ktorých sa jedlo vyrába a aby školské jedálne zabezpečovali nutrične vyvážené stravovanie pre deti a žiakov v školách,

  - žiadajú, aby Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vyrokovalo a obhájilo opodstatnené nároky, záujmy vedúcich aj kuchárok z radov školských jedální s Úradom pre verejné obstarávanie na vytvorenie takých podmienok vo veci obstarávania potravín pre školské jedálne, ktoré nebudú negatívne ovplyvňovať ich kvalitu v rámci ekonomizácie procesov. Ekonomizáciu procesov už zabezpečujú okrem iného finančné pásma, ktoré sú pevne stanovené limitmi nákladov na výrobu jedál a tým nevytvárajú zisk ako napr. v reštauračných zariadeniach! Z toho dôvodu nemôže dochádzať k neúmernému nárastu výšky stravného pre rodičov detí a žiakov v školách a dôraz sa kladie výrazne na nutričnú hodnotu jedál ako základ zdravého a pestrého jedálneho lístka. Z toho dôvodu žiadajú navýšenie finančného limitu, ktorý nevyžaduje obstarávanie potravín až do výšky 210 tis. EUR. V súčasnosti nie je možné obstarávanie potravín realizovať a to z dôvodu enormného každodenného výkyvu – nárastu cien takmer každej potravinovej komodity. Takýto akčný proces VO vyžaduje nárast personálneho zabezpečenia pre výkon funkcii odborne zaškolenej osoby pre tieto účely, čo fyzicky ani finančne školy ani školské jedálne nie sú schopné zabezpečiť,

  - vyjadrujú nespokojnosť s personálnym a finančným zabezpečením školských jedální ako aj s odmeňovaním personálu, ktoré je opäť pod úrovňou minimálnej mzdy bez akejkoľvek motivácie pre súčasnú a nasledujúcu generáciu pracovať pre školské stravovanie.

  Z uvedených dôvodov na podnet členov FCB skupiny Vedúce a kuchárky v školských jedálňach svoju nespokojnosť vedúce a kuchárky školských jedální dajú najavo:

  Symbolickým "PROTESTOM Červených tričiek" – zamestnancov školských jedální

  dňa 10. mája 2022

  (alebo červenou stuhou pripnutou viditeľne na pracovnom odeve)

  po celý deň svojho pracovného výkonu na pracoviskách v školských jedálňach. 💪💪💪👩‍🍳🧑‍🍳👨‍🍳

 • Deň Európy

  Deň Európy (9. mája) je oslavou mieru a jednoty v Európe. Tento deň si pripomíname výročie historickej "Schumanovej deklarácie". V nej je načrtnutá myšlienka novej formy politickej spolupráce v Európe, pri ktorej by sa vojna medzi európskymi národmi stala nemysliteľnou. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania spoločenstva krajín, ktoré dnes nazývame Európskou úniou. Naši žiaci si už tradične zahrali kvíz a najúspešnejší boli odmenení. 

 • Dejepisná exkurzia našich deviatakov: „Kam sa podeli nitrianski Židia?“

  Na našej škole dávame osobitný zreteľ, nielen na hodinách dejepisu, na vzdelávanie o totalitných režimoch a regionálne dejiny. Aj preto sme sa s našimi deviatakmi rozhodli navštíviť interaktívnu vzdelávaciu výstavu „Kam sa podeli nitrianski Židia?“, kde sa oboznámili s problematikou perzekuovania a postupnej likvidácie židovského obyvateľstva v rokoch 1939- 1945 s dôrazom na Nitru a okolie. Sledujeme tým zapojenie atribútov humanizácie dejepisu a lepšie uchopenie témy s integráciou emocionalizácie a empatizácie do procesu vyučovania.

  S našimi žiakmi sme tak mohli, obkolesení dobovými historickými prameňmi, docieliť odsúdenie zločinov proti ľudskosti, všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, etnickej neznášanlivosti a rasizmu.

  Žiaci podávali vlastné návrhy predchádzania týchto problematík, ktoré sú tak smutne aj v týchto časoch bohužiaľ často aktuálne...

  Za ponuku a skvelú spoluprácu ďakujeme Ponitrianskemu múzeu v Nitre.

 • Deň narcisov

  26.ročník verejnoprospešnej zbierky Ligy proti rakovine je už po dlhé roky najvzácnejšou zbierkou pre pomoc onkologickým pacientom. Zapojili sa do nej takmer všetci žiaci, učitelia aj zamestnanci školy. Následne zbierka pokračovala v meste Nitra. Aj bývalý hokejista NHL a súčasný moderátor B. Valábik nám v zbierke pomohol.

 • Deň Zeme

  22. apríl patrí Dňu Zeme. V roku 1970 vedci a ekológovia, ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Pri tejto príležitosti 1.C a 7.B pridali rastlinky k "dielu" a skrášlili našu novú skalku. 

 • MIGI kemp 2022

 • Mr. Wolf goes to England

  V spolupráci s Divadelným centrom v Martine si v priebehu mesiaca apríl 2022 žiaci druhého stupňa našej základnej školy pozreli nové divadelné prestavenie: Veselá anglická hudobná rozprávka v kabaretnom štýle s vtipnými animáciami. Jedinečné prepojenie divadla a učenia anglického jazyka prostredníctvom online aplikácie a interaktívnych jazykových cvičení žiakov veľmi bavilo.

 • Veľkonočný pozdrav

 • 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám posunúť našu školu zase o kúsok vpred darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácie, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Doteraz sme z finančných prostriedkov z 2% daní zakúpili napr.

  • Zakúpenie 8 ks sterilizátorov vzduchu
  • Zakúpenie 3 interaktívnych LED panelov do tried
  • Zakúpenie kamier a reproduktorov k notebookom na skvalitnenie dištančného vzdelávania
  • Zakúpenie kníh na I.stupni na podporu čitateľskej gramotnosti
  • Materiál na činnosť ŠKD
  • výstavbu detského ihriska v areáli školy
  • vybudovanie triednych knižníc na II. stupni
  • skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy a i.

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

   

  Vopred ĎAKUJEME, veľmi si vážime Vašu pomoc.

  Viac informácií nájdete tu.

   

  Pavol Mráz, predseda Rady rodičov                                                              PaedDr. Mária Sailerová, riaditeľka

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria