Navigácia

Zápis do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka

(povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť)

Elektronickú prihlášku prosím vyplňte tu.

Každému budúcemu prváčikovi bude pridelený konkrétny dátum zápisu.

Presný termín prezenčného zápisu do 1. ročníka ZŠ obdržia zákonní zástupcovia po vyplnení elektronickej prihlášky.

Usmernenia k vyplneniu predbežného záujmu:

- vyplňte všetky údaje napriek tomu, že nie všetky polia sú povinné

- je nutné vyplniť údaje o OBOCH zákonných zástupcoch

- vyplňte všetky polia korektne (veľké a malé písmená), úplne aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne, vokáne, dve bodky, dve čiarky)

- možnosť  „Žiadosť o odklad“- túto možnosť označíte v prípade, že dieťa nie je zrelé, nedosiahlo školskú spôsobilosť a pokračuje v predprimárnom vzdelávaní, t.j. naďalej bude navštevovať materskú školu – riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí do MŠ (riaditeľka ZŠ vydá rozhodnutie o neprijatí do ZŠ)

- rodné číslo zadávajte v tvare 123456/7890 (posledné štvorčíslie oddeliť LOMÍTKOM „/“ )

- po úspešnom odoslaní predbežného záujmu Vám bude automaticky vygenerovaný a odoslaný mail o potvrdení na mailovú adresu, ktorú ste zadali

Pokyny k prezenčnému zápisu:

 • zápis bude prebiehať v pavilóne D základnej školy podľa vopred určeného rozpisu,
 • na zápis prídu s dieťaťom obaja zákonní zástupcovia,
 • priniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu,
 • v prípade absolvovaného psychologického alebo špeciálno-pedagogického vyšetrenia priniesť záverečnú správu,
 • v prípade zverenia dieťaťa do opatery súdnym rozhodnutím, priniesť jeho kópiu.

 

Najčastejšie otázky k zápisu:

1. Je zákonný zástupca dieťaťa povinný zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ?

Áno, zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa do 1. ročníka základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky podľa §20 ods.2 zákona 245/2008 Z.z. v znení „Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 8. apríla do 12. apríla 2024, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.“ 

2. Kedy je potrebné zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ?

Dieťa, ktoré v danom roku k 31. augustu dovŕši 6 rokov, musí byť zapísané do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky. Zápis dieťaťa do základnej školy musí vykonať zákonný zástupca. Zápis je zákonný zástupca povinný vykonať aj v prípade, ak bude dieťa pokračovať v predprimárnom vzdelávaní.

Rozhodnutie o pokračovaní predprimárneho vzdelávania vydáva riaditeľka materskej školy na základe  Žiadosti o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. K žiadosti musia zákonní zástupcovia doložiť aj:

a) písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

b) písomný  súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,

c) informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

3. Čo treba mať pri zápise so sebou?

K zápisu je potrebný identifikačný preukaz oboch rodičov/zákonných  zástupcov dieťaťa, rodný list dieťaťa. Prihláška na zápis je platná až po podpísaní oboch zákonných zástupcov.

4. Prečo je potrebné pri zápise identifikovať obidvoch rodičov/zákonných zástupcov?

Podľa §11 ods.6 písm. b) zákona 245/2008 Z. z. „Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje… o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu: meno a priezvisko a adresa trvalého bydliska, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.. 

Podľa §28 ods.2 zákona 36/2005 Z. z. (zákon o rodine) „Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.“

Podľa §28 ods.3 zákona 36/2005 Z .z. „Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.“

Na základe vyššie uvedeného, je škola oprávnená spracúvať údaje oboch rodičov, a to aj v prípade, ak je dieťa zverené do starostlivosti jednému z nich. 

5. Môže si zákonný zástupca dieťaťa školu slobodne vybrať?

Rodič má právo vybrať si pre svoje dieťa ktorúkoľvek školu. Ak sa rozhodne pre školu mimo svojho trvalého bydliska (mimo príslušného školského obvodu), zapisuje rodič svoje dieťa po dohode s riaditeľom tejto školy. Ak sa rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska (príslušného školského obvodu), je táto škola povinná dieťa zapísať. Pokiaľ sa po zrealizovanom zápise v jednej škole rozhodnete pre inú školu, môžete tak urobiť, ale predchádzajúcej škole je potrebné dať vedieť, že dieťa bude chodiť do inej školy.

6. Ak moje dieťa dosiahne šesť rokov veku a chcem ako rodič, zákonný zástupca požiadať o ,,odklad“ povinnej školskej dochádzky, t.j. podľa nového právneho stavu ,,o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania“,  pôjdem na zápis do 1. ročníka?

Ak dieťa k 31.8. 2024 dovŕši šiesty rok veku, na zápis do základnej školy bude musieť ísť. Zákonný zástupca dieťaťa bude sám iniciatívne informovať riaditeľa základnej školy o tom, že požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania a do 1. ročníka nenastúpi.

 

Viac o našej škole sa dozviete vo videu: Život školy - ZŠ Tulipánová

                                                                                  Vnímavá škola

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria