Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cesta k emocionálnej zrelosti
Dejepis DEJ
Dramatizácia DRA
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILR
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Mediálna výchova MDV
Mladý záchranár MLZ
Multikultúrna výchova MKV
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Práca s počítačom PP
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis PR
Prírodoveda PRI
Prvky hudobnej výchovy PHH
Prvky výtvarnej výchovy PWW
Prvouka PRV
Prvý ročník PR
Riešenie matematických problémov RMP
Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností RKSaSZ
Ruský jazyk RUJ
Slovenský folklór SFL
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SVP
Športová príprava ŠPP
Technická výchova TCHV
Technika TCH
Telesná a športová príprava TSP
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvorba životného prostredia TŽP
Tvorivé čítanie TC
Vecné učenie VEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VU
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2020.0.1198 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
    Tulipánová 1
    949 01 Nitra
    Slovenká republika

  • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria