Navigácia

Výchovné a kariérové poradenstvo

Stratégia školy proti šikanovaniu

Stop šikanovaniu!

 

V dnešnej dobe sa veľmi často stretávame s pojmom šikanovanie. Väčšina z Vás pozná, význam tohto slova, pretože sa každý rok na našej škole robia dotazníky s touto problematikou a triedni učitelia s vami rozoberajú rôzne formy šikanovania, preventívne opatrenia, uskutočňujú sa aktivity, ktoré sú zamerané proti šikanovaniu. Naša škola sa hrdí aj tým, že má vypracovanú vlastnú stratégiu v boji proti šikanovaniu, s ktorou by som Vás chcela oboznámiť aj na internetových stránkach našej školy.

Naša stratégia v boji proti šikanovaniu 

 • K pravidlám nežiadúceho správania patrí: bitie, strkanie, schovávanie a ničenie vecí, nadávky, hanlivé prezývky, urážanie, týranie, zosmiešňovanie, ohováranie, krádež vecí, vyhrážanie.
 • Pri zistení šikanovania odlíšime, či sa jedná o prvý prípad – vtedy nejde o šikanovanie, ale aj tak posudzujeme intenzitu prípadu a podľa toho volíme výchovné opatrenia:  pohovor so žiakom v prítomnosti triedneho učiteľa, rodičov, výchovného poradcu a riaditeľa školy
 • Zistíme o aký typ, formu prípadu ide a postupujeme nasledovne :

                                       

 

Závažná

Menej závažná

Bitka s vážnymi následkami, okradnutie

Posmievanie, nadávky, urážky, ohováranie, prezývky, zosmiešňovanie

Opatrenia:

Znížená známka so správania, oznámenie OÚ - OSV

Opatrenia :

Pokarhanie triednym učiteľom, riaditeľské pokarhanie

 

Ak sa prípady neopakujú, uzavrie sa to a žiakom sa venuje zvýšená pozornosť.

 • Ak sa prípady opakujú, je podozrenie zo šikanovania a postupujeme nasledovne :

 

Závažná

Menej závažná

Opakované bitky, vydieranie, ponižovanie, psychický teror

Opakované nadávky, zosmiešňovanie, hanlivé prezývky

Opatrenia :

oznámenie OÚ – OSV, ak mal prejav znaky trestného činu, nasleduje oznámenie na políciu

Opatrenia :

Znížená známka zo správania, ak sa prejavy neopakujú uzavrie sa to, ak sa opakujú nasleduje oznámenie na OÚ – OSV

 •            Aby škola predchádzala šikanovaniu, je dôležité priebežné monitorovanie :
  • Sledovať počet bitiek v jednotlivých triedach za mesiac
  • Sledovať počet hádok v jednotlivých triedach za mesiac
  • Sledovať počet krádeží v jednotlivých triedach za mesiac

 

Kedy kontaktovať políciu ?

Do 14 rokov sú páchatelia maloletí a nie sú trestne zodpovední. To však neznamená, že nemôžu byť postihnutí iným spôsobom, pokiaľ bežné postupy nemajú účinnosť. V takýchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na kurátora príslušného OSV. Je oprávnený vo vážnych prípadoch na základe šetrenia vydať predbežné opatrenie dieťaťa na umiestnenie do príslušného ústavu. Rodičia sa pri zanedbávaní výchovy / ponocovanie, túlanie, asociálne správanie / dopúšťajú trestného činu ohrozovanie mravnej výchovy maloletých a je možné pri dokázaní ich činu ich odsúdiť.Pokiaľ k šikanovaniu dochádza v priebehu vyučovania nesie plnú zodpovednosť za vzniknutú ujmu škola.

Dúfam, že Vám tieto stránky dali množstvo nových informácií a každému už je jasné, že sme škola, ktorá netoleruje šikanovanie v žiadnej jeho podobe.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria