Navigácia

Výchovné a kariérové poradenstvo

Harmonogram prijímacieho konania

POZOR! - zmeny v Harmonograme

ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS. Týka sa škôl, ktoré nezaslali údaje do 9.7. z dôvodu neprítomnosti žiakov v školách. do 30.9.2020
Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody do 30.9.2020
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu. 16.10.2020
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP. do 19.10.2020
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu od 20.10.2020
Zber podkladov pre Testovanie 5 a Testovanie 9 2021 9.11. - 30.11.2020
SK Samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl na svojom webom sídle. do 30.11.2020
MŠVVaŠ Zverejní rozpis počtu žiakov prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie na svojom webovom sídle. do 30.11.2020
ŠVS Uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre integrovaných žiakov na jednotlivé odbory. do 11.12.2020
Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu. Žiaci nemusia mať vyplnené polročné známky, ak ešte neboli klasifikovaní. 29.1.2021
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 1.2.2021
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP. 1.2.2021
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 2.2.2021
Zverejní kritériá prijatia na všetky odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 26.2.2021
SŠŠ Talentové skúšky - zimné športy. od 1.3.2021
ZZ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ. - aj talentové odbory do 8.4.2021
Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS. do 10.4.2021
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá do 10.4.2021
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 14.4.2021
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 15.4.2021
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 16.4.2021
Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 16.4.2021
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. od 16.4.2021
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 30.4.2021
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 3.5. - 4.5.2021
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 4.5.2021
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 4.5.2021
SŠ tal. Talentové skúšky 1. termín 5.5. - 7.5.2021
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 10.5. - 11.5.2021
SŠ tal. Talentové skúšky 2. termín 12.5. - 14.5.2021
ŠVS ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta. od 17.5.2021
OŠ, SK Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok. od 25.5.2021
Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta. do 28.5.2021
Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom 1.6. - 15.6.2021
ŠVS Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 4.6.2021
Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny. do 4.6.2021
ŠVS Spracujú výsledky odvolania. do 4.6.2021
Zverejní konanie druhého kola do 6.6.2021
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 8.6.2021
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. 9.6.2021 a 10.6.2021
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti. od 10.6.2021
2. kolo prijímacích skúšok. 22.6.2021
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín. 24.6.2021 a 25.6.2021
OŠ, SK Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. od 25.6.2021
Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise. do 29.6.2021
ŠVS Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok. do 29.6.2021
ŠVS Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient. upresní Núcem
ŠVS Spracuje výsledky odvolania. do 6.7.2021
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 9.7.2021
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti (na vyžiadanie). od 9.7.2021
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS. do 9.7.2021
     
PS prijímacie skúšky
Stredná škola
SŠŠ Stredná športová škola
SŠ tal. SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
ŠVS Školské výpočtové strediská
Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja
SK Samosprávny kraj
ZZ Zákonný zástupca žiaka
NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Základná škola
ZR Zriaďovateľ
CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
termín zákonom stanovený termín

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: laurincikova@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria