Navigácia

Výchovné a kariérové poradenstvo

Harmonogram prijímacieho konania

Gestor Úloha Termín
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS. Týka sa škôl, ktoré nezaslali údaje do 9.7. z dôvodu neprítomnosti žiakov v školách. 9.7.2021
Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody do 30.9.2021
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu. 15.10.2021
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP. do 18.10.2021
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu od 19.10.2021
Zber podkladov pre Testovanie 5 a Testovanie 9 2022 15.11. - 30.11.2021
SK Samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl na svojom webom sídle. do 30.11.2021
MŠVVaŠ Zverejní rozpis počtu žiakov prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie na svojom webovom sídle. do 30.11.2021
ŠVS Uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre integrovaných žiakov na jednotlivé odbory. do 10.12.2021
Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu. 14.1.2022
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 17.1.2022
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP. 17.1.2022
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 18.1.2022
SŠ tal. Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 1.2.2022
Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy. do 18.2.2022
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové. do 18.2.2022
ZZ Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 20.2.2022
Riaditeľ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. do 28.2.2022
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 4.3.2022
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 5.3.2022
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 8.3.2022
SŠ tal. Od ŠVS si môžu vyžiadať elektronicky podľa rodných čísel informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS. od 8.3.2022
SŠ tal. Talentové skúšky. 15.3. - 30.4.2022
Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 31.3.2022
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. 6.4.2022 a 7.4.2022
ZZ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). do 10.4.2022
Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá do 10.4.2022
Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS. do 10.4.2022
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 14.4.2022
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 14.4.2022
OŠ, SK Odvolacie konanie po talentových skúškach. po talentovej skúške
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 19.4.2022
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9. od 19.4.2022
Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2022
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín. 21.4.2022 a 22.4.2022
SŠ tal. Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise. do 29.4.2022
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 29.4.2022
ŠVS Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient. od 2.5.2022
Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk od 2.5.2022
Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 5.5.2022
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 5.5.2022
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 9.5.2022
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 12.5.2022
OŠ, SK Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok. od 16.5.2022
ŠVS ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta. od 16.5.2022
Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ. 18.5.2022
Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta. do 27.5.2022
Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom 1.6. - 15.6.2022
ŠVS Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 3.6.2022
Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny. do 3.6.2022
ŠVS Spracujú výsledky odvolania. do 3.6.2022
Zverejní konanie druhého kola do 6.6.2022
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 8.6.2022
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti. od 10.6.2022
2. kolo prijímacích skúšok. 21.6.2022
OŠ, SK Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. od 22.6.2022
Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise. do 30.6.2022
ŠVS Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok. do 30.6.2022
ŠVS Spracuje výsledky odvolania. do 6.7.2022
ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 8.7.2022
ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS. do 8.7.2022
ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti (na vyžiadanie). od 11.7.2022
     

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

Fotogaléria