Navigácia

DIGITAL PRE NITRU Spolu múdrejší 3 POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV Učíme sa v prírode alebo náučný chodník „3P - Poznám. Poznáš? Poznávajme!“ Tréneri v škole e Twinning S ekológiou sme si sadli Educate Slovakia             Zachráň život

Aktuálne projekty

Educate Slovakia            

Educate Slovakia                                                                               powered by AIESEC

CHANGE A GENERATION FROM A TO Z

Vďaka nadviazaniu spolupráce so študentskou organizáciou AIESEC nás každoročne navštevujú študenti z rôznych častí sveta.

Na vyučovacích hodinách vo všetkých triedach druhého stupňa sa dobrovoľníci stretávajú so žiakmi školy, v angličtine prezentujú svoju krajinu, tradície zvyky a reálie, u žiakov rozvíjajú samostatnosť a tvorivý prístup k práci. Využívajú najmä  hru ako motivačnú didaktickú metódu, voľnú diskusiu a audio- video prezentácie.

Ich pôsobenie na našej škole je prínosom pre nás všetkých, má to široký záber a stretnutie s dobrovoľníkmi je veľmi atraktívne. Rozvíja u detí osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov. Učiteľom angličtiny sa naskytá výnimočná príležitosť vidieť svojich žiakov v reálnych komunikačných situáciách – odkrývajú tak silné, ale aj slabé stránky z hľadiska jednotlivých jazykových zručností.

Naša škola týmto projektom tvorí deťom priaznivé multikultúrne prostredie, v duchu humanizmu, dodržiavania ľudských práv, práv dieťaťa a predchádzaniu všetkým foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.

Počas projektu sa stretávame s kladnými reakciami žiakov i pedagógov. Vytvárame pracovné skupiny. V praxi to znamená, že všetci zapojení žiaci trávia dve vyučovacie hodiny aktívnym počúvaním a komunikáciou v cudzom jazyku. Konštatujeme, že projekt plní naše očakávania. Máme ambíciu v tomto projekte pokračovať aj v budúcich rokoch.

Projekt Educate Slovakia v roku 2016 dostal ocenenie v kategórii Dobrovoľnícky projekt roka od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

                  

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria