Navigácia

Školský podporný tím

Asistenti učiteľa

Asistenti učiteľa

Asistent učiteľa sa na hodinách venuje primárne žiakom so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), ktorí majú školským poradenským zariadením odporučenú prítomnosť asistenta vo vyučovacom procese vzhľadom na ich konkrétnu diagnózu a potreby z nej vyplývajúce. V prípade, ak to momentálna situácia dovolí, pomáha aj iným žiakom v triede, čím tiež podporuje prijatie dieťaťa so ŠVVP do detského kolektívu.

Úlohou asistenta je o. i.:

 • pomôcť žiakovi pochopiť zadanie úlohy, vysvetliť mu poučky, javy, ktorým žiak nerozumie
 • diktovať alebo písať žiakovi poznámky z preberaného učiva, ak žiak nestíha pracovať zarovno s triedou
 • dozrieť na to, aby mal žiak napísané všetky poznámky a zapísanú domácu úlohu
 • pomáhať žiakovi pri práci s učebnými pomôckami
 • byť nápomocný učiteľovi na hodine v rôznych situáciách
 • pripravovať žiakom so ŠVVP pomôcky, ako napr. gramatický slovník, gramatické tabuľky na cudzí jazyk a i.
 • upravovať písomné previerky podľa potrieb žiaka na základe odporučenia školského špeciálneho pedagóga a učiteľa
 • reagovať vhodne na náladu a únavu žiaka až do miery individuálnej hodiny podľa pokynov učiteľa
 • konzultovať s rodičmi, učiteľmi, špeciálnym pedagógom všetky okolnosti vzdelávania žiaka so ŠVVP

 

          

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • 0904428516
  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria