Navigácia

Školský podporný tím

Školský psychológ

PhDr. Iveta Chudík-Malá, školský psychológ

Úlohou psychológa v školskom zariadení je poskytovanie individuálnych i skupinových psychologických služieb (diagnostika, screening, poradenstvo, konzultácia, krízové intervencie, prevenčné činnosti, metodické usmernenia a i.) v procese výchovy aj vzdelávania žiakom, rodičom a všetkým pedagogickým zamestnancom. Často zabezpečuje prvý kontakt a následne odbornú pomoc pri ťažkostiach v rôznom spektre (osobnostné, výchovné, poruchy správania, poruchy učenia, emočné poruchy, v krízových sociálnych a životných situáciách, v súvislosti s prevenciou drogovej závislosti a iných sociálno-patologických javov, a iné). Tiež sa zúčastňuje zápisov do 1.ročníkov, vrátane posúdenia školskej pripravenosti. Psychológ spolupracuje multirezortne, aj s inými poradenskými zariadeniami. Školský psychológ pracuje s dôvernými informáciami v súlade s etickými normami svojej odbornej činnosti.

Krízová doba

Ako byť v pohode pri domácom učení.doc

Psychologické odporúčania - doba krízy.doc

Ako spestriť dlhé dni doma.doc

Aktivity pre emocionálne uvolnenie - mladší žiaci.doc

 

Prevenčná činnosť šk. psychológa

Poslaním nášho školského zariadenia je nielen  efektívne vzdelávanie, ale aj podnecovanie sociálneho a osobnostného rozvoja žiakov. Toto optimálne spojenie sa odráža aj v stratégií školy zameranej na prevenciu spoločensky nežiaducich javov.

Spolupráca preventistu školy, výchovného poradcu a školského psychológa v danej oblasti sa odráža vo forme preventívnych prednášok, besied aj dlhodobejších programov, či psychologických intervencií, ktoré sa realizujú či pripravujú na každý školský rok.

Predchádzanie rizikového správania žiakov (agresia, šikanovanie, užívanie návykových látok) či podpora emocionálneho, sociálneho a osobnostného rozvoja žiakov je v školskom prostredí nesmierne dôležité, preto mu venujeme primeranú pozornosť.

Bližšie informácie, otázky k danej problematike (aj konkrétnym preventívnym programom školy) Vám rád sprostredkuje aj náš školský psychológ. Taktiež ho neváhajte kontaktovať aj v prípade podozrenia na akúkoľvek formu rizikového správania či iných osobnostných problémov. 

V tejto sekcii Vám ďalej ponúkame jednotlivo rozpracované témy s odkazmi na ďalšie užitočné informácie či potrebnú pomoc a podporu.    

 

Deti a IT web prevencia.doc

ŠIKANOVANIE.doc

Domáce násilie.doc

Deti na nete.pdf

Kyberšikana.doc

Ako na poslušnosť dieťata.doc

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria