Navigácia

 • Zápis do 1. ročníka

  POZOR ZMENA

  Vzhľadom na novú situáciu prosíme rodičov, ktorí už vyplnili prihlášku skôr ako v marci – vyplňte prosím novšiu verziu. Je kompletnejšia a obsahuje viac údajov. /Nariadenie MŠVVaŠ/. Za pochopenie ďakujeme!!!

   

  Prihláška /prosíme uviesť dátum 20. 4. – 24. 4. 2020/

  Žiadosť o odklad nájdete medzi dokumentmi pre rodičov na stiahnutie ako prvý    / prosíme uviesť dátum od 20. 4. – 24. 4. 2020/

   

  VÁŽENÍ  RODIČIA BUDÚCICH PRVÁČIKOV!

   

  Zápis do prvého ročníka do našej školy na školský rok 2020/21 sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej prihlášky zverejnenej na našej stránke školy. S prihláškou musia súhlasiť obaja rodičia.

  Overenie údajov elektronickej prihlášky a jej podpísanie sa uskutoční do 2 týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania. Budete o tom informovaní oznamom na našej stránke alebo telefonicky.

   

  V NUTNOM PRÍPADE, ak sa nedokážete pripojiť na PC, budete môcť prísť do školy  bez dieťaťa v pondelok 20. 4. 2020  v čase 10.00 – 16.00 vyplniť prihlášku osobne. Budete potrebovať : OP zákonných zástupcov a rodný list dieťaťa. Prihláška sa bude vyplňovať za prítomnosti zástupkyne riaditeľky za dodržiavania prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení – rozostupy, ochranné rúška, vlastné pero.

   

  ODKLAD povinnej školskej dochádzky – dieťa zapíšte elektronicky alebo osobne 20. 4. 2020 a do 4 týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania doručíte

  -odporučenie od všeobecného lekára pre deti a dorast

  -odporučenie od CPPPaP

  -doložíme vašu žiadosť o odklad

   

  Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – zákonný zástupca vyplní prihlášku a doloží vyjadrenie z CPPPaP do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školy najneskôr do 15. júna 2020.

   

  Vážení rodičia , keďže MŠ nemôže v súčasnej situácii zisťovať školskú zrelosť dieťaťa, môžete si urobiť skríning na https://welcome-idea.eu/#/initial-screening/screening-start . Po vyplnení dotazníka dostanete výstup, ktorý môžete konzultovať so psychologičkou welcome@vudpap.sk

 • Klasifikácia a hodnotenie žiakov

 • Areál Tulipánky deťom

  Výsledky hlasovania grantového programu Mením Moje Mesto 2020.

  15.4.2020 bolo ukončené hlasovanie. Z celkového počtu 29 predložených projektov sa náš projekt Areál Tulipánky deťom umiestnil na 21. mieste so 419 hlasmi. Ďakujeme všetkým , ktorí  náš projekt podporili, je nám však ľúto, že sme neskončili v prvej desiatke a o čosi tak nezveľadili náš areál.15.4.2020 bolo ukončené hlasovanie. Z celkového počtu 29 predložených projektov sa náš projekt Areál Tulipánky deťom umiestnil na 21. mieste so 419 hlasmi. Ďakujeme všetkým , ktorí  náš projekt podporili, je nám však ľúto, že sme neskončili v prvej desiatke a o čosi tak nezveľadili náš areál.

 • Veľkonočný pozdrav

 • Ako zvládať "školu doma"

  Školy ostávajú zatvorené. Všetci si zvykáme na zmenu online výučby. Ako byť "v pohode" pri domácom učení so svojim dieťaťom? Psychológ ponúka pár nápomocných rád.

  ​​​​​​​

 • Psychologické odporúčania v dobe krízy

  Čelíme spoločne krízovému obdobiu, ktoré so sebou prináša mnoho obmedzení, zmien, ťažkostí. Ani psychológovia nemajú univerzálny kľúč pre efektívne zvládnutie tejto krízy. Zhodujú sa však na istých odporúčaniach. 

  ​​​​​​​

 • Oznam - poplatky

  Vážení rodičia, z dôvodu predĺženého prerušenia vyučovania Vás prosíme, aby ste už na účet školy neposielali poplatky za stravovanie.  Ak ste už zaplatili, preplatky Vám budú vrátené na Váš účet začiatkom júla. Prosíme aj o neuhrádzanie poplatkov za ŠKD od apríla. Ďakujeme. Vedenie školy

 • Deti, ozdobte okná dúhami!

  DRUŽINU MY MILUJEME,

  TAKTO DOMA PRACUJEME.

  KRESLÍME A TVORÍME,

  DOMA TAKTO SEDÍME.

  Deti ŠKD sa zapojili do výzvy: Deti, ozdobte okná dúhami!

  Dúhou preto, lebo dúha je symbol nádeje a viery, že po búrke vyjde slnko.

 • USMERNENIE PRE RODIČOV

  Vážení rodičia, aj v nasledujúcich dňoch pokračujeme vo vyučovaní formou zadávania úloh cez edupage, email, virtuálnu knižnicu a pod.. Ak máte konkrétne otázky, kontaktujte svojich učiteľov (najlepšie cez EDUpage).

  Doporučujeme využívať stránky:

  www.ucimenadialku.sk

  www.vudpap.sk

  i sledovanie RTVS 2 - Školský klub - každý pracovný deň dopoludnia.

 • MŠVVaŠ informuje

  Dobrý deň, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ministerstva .  https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf 

   

 • Mesto Nitra oznamuje

  Oznamujeme Vám, že sme spustili našu novú avizovanú stránku NiceEdu, za ktorú ďakujeme p. viceprimátorovi Špotákovi, ktorý ju pripravil a kolektívu ďalších nadšencov, ktorí dodali jednotlivé materiály a tým sa podieľali na jej vzniku. Stránka má slúžiť pedagógom, učiteľom ale aj žiakom 

  https://www.niceedu.sk/?page_id=199

  Zároveň by sme chceli vedieť Vaše postrehy, potreby a skúsenosti so vzniknutou situáciou v súvislosti s uzavretými školami. Prosíme o zapojenie sa do dotazníka. Ďakujeme

  tu je priamy link na dotaznik: https://www.surveymonkey.com/r/zavrete_skoly

   

 • Usmernenie MŠVVaŠ

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

  V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.

  Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.
  Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

 • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

  Riaditeľka školy v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje mimoriadne riaditeľské voľno v dňoch 12. a 13.3. 2020 z dôvodu zamedzení šírenia vírusu COVID_19. V súvislosti s vyhlásením obmedzenia prevádzky všetkých škôl na Slovensku Krízovým štábom SR na minimálne 14 dní od pondelka 16.3.2020 zriaďuje Základná škola, Tulipánova 1 Nitra krízový štáb v škole. Zároveň je v tomto čase uzatvorená. Odporúčame sledovať aktuálne informácie zverejnené na stránke školy. Apelujeme na Vás, aby ste tento čas trávili prednostne doma, v úzkom kruhu rodiny a zamedzili šíreniu ochorenia. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať priebežne. 

 • Úrad verejného zdravotníctva SR informuje

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre tel.: 0948 495 915. Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Všetky dôležité informácie sa dozviete na stránke ÚVZSR.

 • OZNAM

  Projekt LIENKA sa z dôvodu nariadenia MSÚ a RÚVZ ( o nezhromažďovaní sa ) RUŠÍ.

  Rodičovské schôdzky z 19.marca 2020 sa odkladajú na neurčito.

 • Úhrada stravného

  Milí rodičia a stravníci. Dovoľujeme si vás upozorniť, že sa blíži termín poslednej úhrady za stravu. V prípade, že ste tak už urobili, považujte tento oznam za bezpredmetný. Ďakujeme.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Na 66. ročníku celoštátnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy reprezentovali aj naši žiaci svoj talent v obvodnom kole vo všetkých troch kategóriách. Tento rok sa nám postúpiť do ďalších kôl nepodarilo, ale povzbudení členmi poroty sa budeme o to pokúšať aj budúci rok.

 • Usmernenie MŠVVaŠ - Koronavírus

 • Beseda - symbol úcty a vďaky

  V našich dejinách sú významné historické udalosti, ktoré sú už dnešnej mladej generácii vzdialené, ale nesmú na ne zabúdať. V tomto školskom roku sme si preto formou besedy pripomenuli dve dejinné udalosti - 75.výročie SNP a 75.výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Členovia Klubu vojenskej histórie porozprávali žiakom 8.A a 9.A triedy o nástupe fašizmu a nacizmu, o vzniku Slovenského štátu a partizánskeho hnutia. Emotívne poukázali na zločiny nacistického Nemecka, ktoré priniesli utrpenie a smrť miliónom ĺudí. Zaujímavou časťou besedy boli ukážky historickej vojenskej výstroje a výzbroje - čs.a sovietske uniformy, prilby, guľomety, pušky, samopaly, náboje a granáty. Záujem žiakov nás presvedčil, že aj takáto forma priblíženia dejín a udalostí vo vojne má význam pre našu budúcu generáciu.

 • Zážitková, interaktívna výstava „Boli iní?“

  Hrozný osud Židov a Rómov počas 2. sv. vojny je známy viacerým z nás. Stále však mnohým táto smutná skutočnosť príde ako niečo vzdialené, čo sa nás netýka. Je to však naozaj tak? Žiaci 8. A, 9. A a 9. B sa rozhodli navštíviť, v rámci blížiaceho 75. výročia končenia 2. sv. vojny, edukačnú výstavu, venovanú osudu prenasledovaných Židov a Rómov v Nitre. Práve tie známe nitrianske miesta, mená, predmety, záľuby, ktoré často doteraz s nimi zdieľame, im priblížili toto smutné obdobie dôsledku totality vojnového Slovenského štátu. Rázom sa im ľahšie odpovedalo na otázky- Je to naozaj taká vzdialená minulosť? A čím boli iní, že im boli odopreté práva a samotný život?

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria