Navigácia

 • Informácia ohľadom poplatku za ŠKD

  Milí rodičia, pretože prežívame teraz zvláštnu situáciu a nevieme, kedy deti nastúpia do školy, prosíme Vás, poplatok za ŠKD (január 2021 – 15€) UHRADIŤ na účet školy, nakoľko niektorí rodičia poplatok v plnej výške uhrádzali už od 1.1.2021. V nasledujúcom mesiaci bude každému dieťaťu vypočítaná pomerná časť určeného príspevku a to za pracovné dni, počas ktorých bude dieťa v januári v ŠKD, prípadne nulový poplatok, ak do ŠKD nenastúpi. Za pochopenie ďakujeme.

  PaedDr. Sailerová Mária

 • Podmienky a prevádzka ŠKD v čase od 11.1.2021

  Milí rodičia. Celý prevádzkový poriadok, platný od 11.1.2021 môžete nájsť tu Prevádzkový poriadok platný od 11.1.2021.doc Dočítate sa v ňom o dennej prevádzke ŠKD. Pri nástupe prosíme nezabudnite na tlačivá, rúška a prezuvky.

 • TAJOMNÝ VESMÍR

  Fantázii a tvorivosti sa našim žiakom v štúdiu prírodných vied hranice nekladú, a tak sa štvrtáci po zadaní dobrovoľnej úlohy z prírodovedy s chuťou pustili do tvorby projektov. Ich úlohou bolo vlastnou technikou vytvoriť, prípadne aj popísať čokoľvek, čo je súčasťou VESMÍRU.

  Pri tvorbe tak využili nielen techniku, internetové zdroje a rôzne materiály, ale hlavne vlastnú kreativitu, schopnosť vyhľadávať relevantné informácie i túžbu objavovať a skúmať. A nakoľko sme tému Vesmír preberali aj na hodinách anglického jazyka v rámci CLILu, niektorí žiaci sa rozhodli vo svojich projektoch použiť aj anglické termíny.

  Výsledkom snahy našich šikovníkov je variabilita projektov v elektronickej aj papierovej podobe, nielen pomocou farieb, lepidla, tlačených obrázkov, ale i polystyrénu či plastelíny za účelom vytvorenia 3D efektu.

 • Zisťovanie zamestnancov z radu kritickej infraštruktúry a ich záujem o umiestnenie dieťaťa v ŠKD pri ZŠ Tulipánová 1, Nitra v období od 11.01. 2021.

  ZŠ Tulipánová 1, Nitra pripravila pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre možnosť umiestniť ich dieťa do ŠKD. Predtým, ako ho však reálne otvoríme, potrebujeme zistiť záujem. Ide o zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa našej školy.

  Ak patríte k rodičom, ktorí pracujú v odvetviach spadajúcich do kritickej infraštruktúry a budete v týždni od 11. januára 2021 potrebovať umiestniť Vášho syna či Vašu dcéru do ŠKD, vyplňte dotazník (anketu), ktorý sa Vám zobrazí v Edupage, alebo priamo na stánke školy. Anketu je nutné vyplniť do 7.1.2021 do 12:00 .

  Podľa Ministerstva školstva pod kritickú infraštruktúru spadajú povolania zdravotných pracovníkov, policajtov, vojakov, hasičov, ale aj iné povolania. Predpokladom umiestnenia dieťaťa je, že v danom týždni budete pracovať, resp. mať službu. Pre umiestnenie musíte doložiť vyplnené tlačivo – formulár potvrdené Vašim zamestnávateľom, ktorý nájdete tu: Potvrdenie od zamestnávateľa.docx a tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa, ktoré nájdete tu: Čestné prehlásenie od 11.1.2021.docx

  Viac informácií, postup a čo budete potrebovať nájdete tu: Záujem o ŠKD od 11.1.2021.docx

 • Vianočné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa mení termín vianočných prázdnin. Vianočné prázdniny budú od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Sledujte priebežne webovú stránku školy kvôli aktuálnym informáciám, ktoré budeme pravidelne aktualizovať. Úhrady stravného v mesiaci január uhrádzajte od 1.1. – 15.1.2021. Ďakujeme.

 • BLOKOVÉ VYUČOVANIE ANGLICKÉHO JAZYKA: REÁLIE ANGLOFÓNNYCH KRAJÍN – VIANOCE

  Na hodinách anglického jazyka sa v rámci medzipredmetových vzťahov zoznamujeme aj s významnými udalosťami anglickej či americkej histórie a s tým spojenými zvykmi a kultúrou, ako bola nedávno téma Thanksgiving (Vďakyvzdanie).

  Tentoraz sme si na blokovom vyučovaní porozprávali o vianočných tradíciách vo Veľkej Británii a v USA a vo vianočnom naladení sme si vyrobili “Christmas greetings cards” (Vianočné pohľadnice).

 • Hodiny anglického jazyka metódou CLIL

  V našej škole chceme žiakom poskytnúť kvalitné vzdelanie a zároveň chceme dať ich vzdelaniu širšiu dimenziu v podobe integrovaného vyučovania anglického jazyka, preto sme sa rozhodli včleniť do predmetov vyučovanie cudzieho jazyka v podobe metódy CLIL. V tomto školskom roku prebieha u nás vyučovanie touto metódou v 4. až 6. ročníku.

  CLIL (Content and Language Integrated Learning) znamená obsahovo a jazykovo prepojené vyučovanie a vzťahuje sa na vyučovanie predmetov prírodoveda, biológia, dejepis alebo matematika v cudzom jazyku. Cieľom je oboznamovať žiakov so slovnou zásobou daného predmetu v cudzom jazyku, avšak nie ,,zaťažovať“ ich celú vyučovaciu hodinu ťažkou terminológiou. Naopak hravým a zábavným spôsobom pracovať s novými pojmami danej témy formou rôznych aktivít. Hlavné informácie sú pritom podávané v materinskom jazyku, avšak vyučovacie aktivity ako počúvanie, práca s textom, pracovným listom, skupinové či individuálne aktivity prebiehajú v anglickom jazyku.

  Vzhľadom na dištančnú výučbu žiakov 5.-9. ročníka v súčasnosti prebieha vyučovanie metódou CLIL prezenčne iba v štvrtých ročníkoch, a to v predmete PRÍRODOVEDA. V tomto školskom roku sme sa zatiaľ venovali týmto témam: Magnets (Magnety), A Compass (Kompas), Our Solar System (Naša slnečná sústava) a The Universe (Vesmír).

 • "Krabice plné lásky"

  "Krabice plné lásky" si našli svojich majiteľov. Radosť urobili dôchodcom v DOS J.Kráľa v Nitre, deťom z Detského charitného domu sv. Lujzy a tiež bezdomovcom v Dome charity sv. Rafaela v Nitre. Rozdali sme v krabiciach nielen užitočné veci a darčeky pre potešenie, ale aj kúsok tepla a lásky, vyčarili úsmev na tvári ľuďom, ktorí jej možno v živote nemajú toľko, čo my.  Ďakujeme , že ste sa o svoju lásku nezištne podelili.

 • Linky pomoci pre deti a mládež

 • Odhlasovanie zo stravy

  Milí stravníci a rodičia. Z dôvodu uzávierky vám oznamujeme, že posledný deň na odhlasovanie zo stravy je 15.12.2020 (utorok) do 14.00 hod. Po tomto termíne už nebude možné sa zo stravy odhlásiť. Za pochopenie ďakujeme.

 • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

  Po prvýkrát sa naša škola zapojila do celosloslovenskej vianočnej zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Vďaka vám, rodičom, žiakom, vedeniu školy, pedagógom, vychovávateľom aj ostatným zamestnancom školy sa podarilo naplniť 120 krabíc dobrotami a darčekmi. Verím, že sa nám podarí vyčariť úsmev na tvári a potešiť nejedného starkého či starkú v DOS J.Kráľa v Nitre. Všetkým zo srdca ĎAKUJEME. Vďaka vašej štedrosti zvyšné darčeky a sladkosti nájdu svoje využitie aj v sociálne slabších rodinách.

 • Učíme sa v prírode alebo náučný chodník „3P - Poznám. Poznáš? Poznávajme!“

  Projekt sa realizoval s  finančnou podporou rozvojového projektu MŠVVaŠ Enviroprojekt 2020 v júni až novembri 2020 so spoluúčasťou školy. Grantovou témou rozvojového projektu bola ochrana biodiverzity v areáli školy.

  Našim cieľom bolo dokončenie revitalizácie školskej záhrady a areálu školy po rekonštrukciách pavilónov, dostavbe nového pavilónu a telocvične. Budovali sme stanovištia náučného chodníka a  v novembri 2020 sme vysadili v areáli 30 stromov.

  Náučný chodník aj s informačnými tabuľami predstavíme našim žiakom, rodičom a priaznivcom školy na jar 2021. Bude slúžiť pre učiteľov a žiakov na vyučovanie v prírode a bude prístupný aj rodičom a návštevníkom školy. Zatiaľ si môžete pozrieť Sprievodcu náučným chodníkom  aspoň virtuálne tu: stanovistia.pdf

 • Uhrádzanie stravného

  Milí stravníci a rodičia. Stravu na január prosíme neuhrádzajte. Stravné za január bude splatné až v januári. Stravné je uhradené do konca kalendárneho roka. Ďakujeme.

 • VŠETKOVEDKO

  Aj v tejto náročnej dobe s rúškami na tvári a s usmiatymi očami si druháci, tretiaci a štvrtáci zmerali svoje sily vo vedomostnej súťaži VŠETKOVEDKO. V tomto školskom roku sa do tejto populárnej sútaže zapojilo 51 žiakov. Dostali šancu ukázať, čo všetko vedia o svete, ktorý ich obklopuje.

  Počas vianočných prázdnin si na webovej stránke Talentídy, ktorá túto celoslovenskú súťaž organizuje, môžu žiaci pozrieť svoje výsledky. Všetky potrebné údaje ste dostali nalepené na obale s úlohami.

  Mgr. M. Hollá - koordinátorka súťaže

 • Poplatky za ŠKD

  Prosíme rodičov uhradiť decembrový poplatok za ŠKD najneskôr v termíne do 5. decembra 2020, nakoľko na účte školy musí prebehnúť koncoročná uzávierka. Poplatok za január prosíme uhradiť až v januári 2021.

 • Dôležitý oznam

  Z dôvodu opakovaného narušovania dištančného vzdelávacieho procesu zo strany
  tretích osôb a z dôvodu predchádzania týmto útokom sa od utorka 1.12.2020 určujú nasledovné
  povinnosti pre žiakov II. stupňa:
  1. Každý žiak sa prihlasuje na hodinu iba prostredníctvom Edupage.
  2. Každý žiak sa prihlasuje na hodinu so zapnutou webkamerou.
  3. Každý žiak je počas celého vyučovania prihlásený pod svojim menom (meno a priezvisko).
  4. Žiak si nemení pozadie.
  Ak technické vybavenie žiaka neumožňuje používať kameru, žiak sa bude zúčastňovať denne
  vyučovania v škole
  3 vyučovacie hodiny od 8,00- 10,40hod.
  Žiadame rodičov, aby dňa 30.11.2020 nahlásili na riaditeľstvo školy žiakov, ktorí podmienku kamery
  nespĺňajú.

  Ďakujeme, že spoločnými silami dokážeme obnoviť poriadok a pravidlá dištančného vzdelávania.

 • Prijímacie konanie na SŠ na školský rok 2020/2021

  Milí deviataci, milí rodičia. Chcete sa dozvedieť viac o stredných školách? Témy ako:

  • Harmonogram prijímacieho pokračovania 2020/2021
  • Profilové predmety
  • Prijímacie pohovory
  • Stredné školy v Nitre
  • Kritériá prijímania

  nájdete tu: Prijímacie konanie 2020/21.mp4

  viac informácií nájdete TU

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

  Vážení rodičia, milí žiaci, tieto Vianoce máme možnosť zapojiť sa do celoslovenskej výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ a potešiť tak niekoho, kto nečaká žiadny darček. 

  Ako sa zapojiť?

  Stačí priniesť do školy jednu maličkosť zo zoznamu a odovzdať ju triednej pani učiteľke. Zapojiť sa môžu aj žiaci 5.-9.ročníkov a prinesenú drobnosť, darček, aj škatuľu (obalenú vianočným papierom - zvlášť spodok a zvlášť vrch)  môžu odovzdať pani učiteľke Zeleňákovej. Darčeky poprosíme priniesť do školy do pondelka 30. novembra 2020.

 • Predstavujeme vám náš inkluzívny tím

  „V tradíciách nášho školstva nie je veľa miesta pre myšlienky inkluzívnej výchovy a vzdelávania. Je preto prirodzené, že na zavedenie koncepcie inkluzívnej výchovy a vzdelávania je potrebné vytvoriť primerané organizačné podmienky. V škole, ktorá sa rozhodla ísť cestou inkluzívnej výchovy a vzdelávania, vzniká tím pedagogických a nepedagogických pracovníkov – inkluzívny tím, ktorý plánuje organizačné a procesuálne kroky zavádzania princípov inklúzie v škole. Viac tu.

 • 3P - Poznám. Poznáš? Poznávajme!

  Poďakovanie

  V týchto dňoch vysádzame v areáli školy  stromy  a kríky v rámci  projektu Učíme sa v prírode alebo náučný chodník „3P - Poznám. Poznáš? Poznávajme!“. Projekt je  realizovaný  s finančnou podporou z rozvojového projektu MŠVVaŠ  Enviroprojekt 2020.

  Pri telocvični vysadíme 10 listnatých stromov a 10 ihličnanov, ktoré budú tvoriť Alej športovcov – významných odchovancov našej školy. Do školskej záhrady pribudne 10 ovocných stromov a kríkov. V areáli školy budujeme náučný chodník, ktorý predstavíme našim žiakom, rodičom a priaznivcom školy na jar 2021.

  Chceme veľmi pekne poďakovať zamestnancom firmy

  ProRain spol. s r.o. Nitra

  Záhradné centrum

  Bratislavská 19/A

  949 01 Nitra

  za odborné poradenstvo pri výbere vhodných drevín,  za veľkú profesionalitu a ústretovosť pri realizácii nášho projektu a ochotu poskytovať odborné poradenstvo pri starostlivosti o vysadené stromy v prvé roky po výsadbe.

   

   

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

 • +421 37 7417106, 0904428516

  Riaditeľka ZŠ: riaditel@zstulipanova.sk

  Zástupkyňa pre I. st.: laurincikova@zstulipanova.sk

  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

Fotogaléria