Navigácia

O škole

     

Vznik


     Naša škola má bohaté športové tradície. V roku 1969 vzniklo pri škole športové stredisko a od roku 1983 boli v spolupráci s vtedajším klubom Plastika Nitra zriadené športové triedy so zameraním na futbal. Za toto obdobie sme vychovali veľké množstvo hráčov, ktorí pôsobia nielen v Nitre, ale hrajú v rôznych kluboch SR a v zahraničí. V súčasnosti škola spolupracuje s Futbalovou akadémiou FC Nitra a od 5. ročníka sú zriadené športové futbalové triedy. Do vyučovania sme integrovali Športovú prípravu, aby mohli žiaci rozvíjať svoj talent aj počas vyučovania.


Stručná história

Pôvodný názov školy bol I. osemročná stredná škola v Nitre a bola zriadená 1. septembra 1960 ako 24 triedna škola. V polroku šk. roku 1960/1961 dostala nové pomenovanie Základná deväťročná škola v Nitre, Ďurišova ulica. Od školského roka 1961/1962 sa zmenil názov na Základná deväťročná škola v Nitre, ulica Janka Kráľa a neskôr Základná škola, Tulipánová ul. 1, Nitra.
     V areáli bolo pôvodne umiestnených 6  pavilónov – 4 na výchovno-vzdelávací proces, v jednom pavilóne sa nachádzali špeciálne učebne a ďalší pavilón slúžil ako telocvičňa. Pavilóny na vyučovanie a administratívny pavilón so školskou jedálňou bol odovzdané do prevádzky v školskom roku 1961/1962. Špeciálny pavilón a pavilón telocviční boli dané do prevádzky v školskom roku 1962/1963.


     Všetky pavilóny na výchovno-vzdelávací proces boli pospájané chodníkmi, ktoré boli zastrešené pergolou. Stavba mala experimentálny charakter, budovy mali ohraničenú dobu užívania. Relatívne veľký areál školy a jeho postupné sparkovanie vytvárali predpoklady pre vznik športovísk a zároveň určili zameranie školy. Od školského roku 1969/70 vzniklo pri škole športové stredisko futbalu (jeho najúspešnejším absolventom bol reprezentant Československa a Slovenska Ľubomír Moravčík) a   v školskom roku 1981/82 boli zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy v spolupráci s vtedajším futbalovým klubom Plastika Nitra (dnes FC Nitra).  Škola mala na to vhodnú polohu neďaleko futbalového štadióna.

    V školskom roku 1991/92 boli v spolupráci s volejbalovým oddielom UKF Nitra vytvorené športové triedy zamerané na volejbal  dievčat a od školského roku 2005/06 aj chlapcov. Trénermi boli učitelia našej školy, ktorí spĺňali kvalifikačné podmienky.

    Vzhľadom na to, že budovy školy boli postavené len na obmedzený čas a od ich sprevádzkovania neprebehla žiadna významná rekonštrukcia, prejavilo sa to aj na ich stave. Na základe pokynov statika bola v roku 2007 uzatvorená telocvičňa a v roku 2008 zbúraná, taktiež bol zbúraný jeden pavilón (špeciálne učebne) pre nevyhovujúci technický stav. Na jeho mieste bol v roku 2010 postavený z prostriedkov mesta Nitra nový, dvojpodlažný pavilón pre 8 tried ročníkov 1.-4. s priestorom pre školský klub detí, špeciálnou učebňou informatiky, modernou kuchyňou a jedálňou a administratívnymi priestormi.

 Škola  bola postavená ako moderná, ľahká, ale dočasná stavba pre zaškolenie detí pre v tom čase mladé rodiny nového sídliska Párovce, postavenom v rokoch 1960-65. Jej bránami za ten čas prešlo niekoľko tisíc žiakov, ktorí sa s väčšími, či menšími úspechmi uplatnili v živote, ba aj takí, čo jej dobré meno šírili a šíria vo svete, hlavne na poli športu. V súčasnosti navštevuje školu už druhá až tretia generácia detí týchto rodín.

Škola počas svojej existencie zaznamenala pozitívne aj negatívne obdobia. Teraz prekonáva svoje zlomový čas. Prechádza  postupnou realizáciou technickej obnovy, po výstavbe nového pavilónu začne výstavba telocvične a rekonštrukcia starých pavilónov.

S technickou obnovou musí prísť aj „obnova“ jej cieľov a metód práce v súlade so spoločenskou objednávkou. Z tradičnej školy sa stane škola moderná, perspektívna, s pestrou  ponukou vzdelávacích programov, s pedagógmi na vysokej odbornej úrovni, so vzdelanými žiakmi a spokojnými rodičmi. Má ambíciu ponúknuť aj služby na viac v sociálnej, športovej, voľno-časovej oblasti.

Poloha školy ju predurčuje na ďalší rozvoj. Nie je to len príjemné prostredie a blízkosť parkovej zelene, ale aj perspektíva  výstavby sídliska Párovské lúky, pre ktoré by poskytovala možnosť zaškolenia detí jeho obyvateľov.

Predpokladáme, že nové priestory zlepšia škole imidž a spolu s modernými učebnými metódami sa stane nielen stánkom  vzdelávania a výchovy detí blízkeho okolia, ale nájde si k nej cestu aj široká verejnosť. V súčasnosti škola otvára svoje brány pre širokú verejnosť v popoludňajšími aktivitami.


     Dobré meno mesta a hlavne školy šírili: Ľubomír Moravčík (futbal), Dan Karabín (zápasenie), Miroslav Ocelka (hokej) , Juraj Grác (futbal), Juraj Brestovský (bedminton), Igor Demo (futbal), Pavol Hlavačka (box), Juraj Dovičovič (futbal), Štefan Senecký (futbal), Róbert Jež (futbal), Miroslav Stoch (futbal) a mnoho ďalších.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria