Navigácia

O škole

Profil školy

     

Základná škola

Tulipánová 1, 949 01 Nitra

 

 

Kde sa škola nachádza?

Základná škola Tulipánová 1 v Nitre je mestskou školou, je však situovaná v pokojnom, širšom centre mesta, v tesnej blízkosti mestského parku a rieky Nitra. Naši žiaci využívajú veľký areál plný zelene, ktorý im ponúka bezpečné a zdraviu prospešné prostredie. Na aktívny oddych majú k dispozícii niekoľko moderných ihrísk a športovísk. Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje v zrekonštruovaných troch pavilónoch a jeden ešte čaká obnova. Súčasťou školy je aj novovybudovaná telocvičňa, dve informatické miestnosti, jazyková trieda, herňa, školský klub a jedáleň.

Čo škola ponúka?

 • moderné vybavenie tried digitálnymi technológiami podporujúcimi interaktívnu výučbu (activeboardy, tablety, interaktívne tabule, projektory...)
 • pravidelnú úspešnú účasť žiakov v predmetových olympiádach
 • rozvoj aj hodnotovej orientácie detí (pravidelná účasť na projektoch: Detský čin roka, Biela pastelka, aktivity školského parlamentu a pod.). Naša škola je práve, v tomto ohľade, v priebehu získania prestížneho certifikátu Vnímavá škola
 • pravidelné organizovanie plaveckých a lyžiarskych výcvikov, každoročné organizovanie celodenných cyklotúr na podporu Európskeho týždňa mobility a dopravnej výchovy v praxi
 • na I. stupni alternatívnu formu výučby Matematiky Hejného metódou,
 • vyučovanie Anglického jazyka od 1.ročníka,
 • vzdelávanie v Informatike od 1.ročníka,
 • v 3. a vo 4.ročníku predmet Mladý záchranár zacielený na prevenciu úrazov a na starostlivosť o zdravie,
 • Na posilnenie zdravého životného štýlu  predmet v 5.roč. „Viem, čo zjem“
 • organizovanie podnetných a pre deti zaujímavých exkurzií v spolupráci s viacerými vzdelávacími inštitúciami ako napr. detské múzeum Severka, Ponitrianske múzeum, Archeologický ústav SAV, Múzeum praveku, Múzeum holokaustu, Ekotopfilm a Vysoké hory spolupráca s MsÚ v Nitre, Energoland Mochovce, Zážitkové centrum vedy- Aurelium a pod.)
 • psychologický a pedagogický servis školského psychológa a špeciálnych pedagógov, s podporou viacerých asistentov učiteľa

 

Ako učíme v škole?

Metóda CLIL je zacielená na žiakov s intenciou zvýšiť ich záujem o anglický jazyk a pomôcť prepojiť teoretické poznatky pri výučbe vybraných tém z nejazykových predmetov (prírodoveda, biológia, dejepis, matematika) s praktickým používaním cudzieho jazyka. Namiesto tradičného odovzdávania informácií učiteľa žiakovi sa preferuje aktívna činnosť žiaka, pri ktorej sa rozvíjajú aj jeho kognitívne a non- kognitívne schopnosti a vytvorenie prostredia, v ktorom žiak aktívne pracuje. Približuje školu k životu v spoločnosti, kde jednou z priorít je praktickosť a využiteľnosť v zmysluplných situáciách. Tento prístup k vyučovaniu je pre žiakov prínosom a obohacuje vyučovacie hodiny.

Projekt Educate Slovakia- organizovaný medzinárodnou organizáciou AIESEC

Projekt, ktorého sa naša škola každoročne zúčastňuje, pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú lektori (online, alebo prezenčnou formou) z rôznych častí sveta viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Program vedie dvojica medzinárodných študentov, ktorí sú trénovaní v rámci programu „Global Volunteer“. Učebný plán je zameraný na Spoznaj mňa a moju krajinu, Tradície krajiny, Životný štýl v modernom svete, Sebarozvoj a životné možnosti, Medzi-kultúrna komunikácia

Vzdelávací portál KOZMIX je súčasťou nášho vyučovania, je bránou do sveta digitálneho vzdelávania pre žiakov 1. stupňa základnej školy. Obsah portálu KOZMIX kladie základy pre celoživotné učenie, získavanie funkčnej gramotnosti a poznávanie základných vzťahov a súvislostí, ktoré umožnia dieťaťu orientovať sa v okolitom svete. KOZMIX predstavuje zábavnú formu vzdelávania, ktoré je moderné a efektívne.

Projekt Naša Nitra vznikol s cieľom zatraktívniť žiakom vzdelávací proces a spoznať históriu svojho mesta. Už niekoľko rokov uskutočňujeme projektové vyučovanie s názvom Naša Nitra. Žiaci sa hrajú na novinárov, pričom aktívnym spôsobom a hravou formou nadobúdajú nové digitálne zručnosti a vedomosti o Nitre.

Hour of code je medzinárodný projekt podporovaný viac ako 400 partnermi a 200.000 pedagógmi zo 180 krajín z celého sveta. Každý rok  počas jedného decembrového týždňa sa do neho zapájajú aj naši žiaci. Programovaním ich obľúbených hier tak získavajú základy pre svoj úspech v profesijnej dráhe 21. storočia.

Informatika s Emilom je unikátna metóda vyučovania informatiky v škole – vyrastá z medzinárodných skúseností s vyučovaním informatiky a moderných teórií učenia sa, mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania, riešenia problémov. Učí žiakov, ako zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom prostredí, ako poznávať a meniť svet.

Celkovo podporujeme zážitkovosť pri vyučovaní (aplikácia moderných vyučovacích metód zameraných na bádateľskom princípe, hranie rolí, dramatizácia, zaraďovanie do vyučovania obsah interaktívnych vzdelávacích portálov ako napr. Fenomény sveta)

Realizovanie blokových vyučovaní viackrát do roka so zameraním na medzipredmetové, prierezové témy (finančná gramotnosť...)

 

Program dňa v škole

Školu otvárame o 6,30 hod. príchodom žiakov do ranného školského klubu detí, ktorý sa uzatvára o 17,00 hod. Vyučovanie začíname o 7,45 hod. Žiaci sú so svojou tr. p. uč. a majú tzv. "Ranné kruhy". Ďalej pokračuje vyučovanie podľa rozvrhu. Po jeho skončení je žiakom v školskej jedálni poskytnutý obed. Popoludní, približne o 14,00 hod. pokračujú aktivity detí v rámci ŠKD. Škola ponúka žiakom i veľa záujmových útvarov jazykového, športového i umeleckého smeru pod vedením skúsených pedagógov.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tulipánová 1, Nitra
 • +421 37 7417106
  Zástupkyňa pre I. st.: zastupca14@zstulipanova.sk

  +421 37 7417106
  Zástupca pre II. st.: zastupca59@zstulipanova.sk

  +421 37 6533189
  Tajomníčka: zuzana.sestakova@zstulipanova.sk

  +421 903 283 290
  Personalistka/mzdárka: paulovicova@zstulipanova.sk

Fotogaléria