Navigácia

Výchovné poradenstvo

Kontakt, postup žiakov na SŠ, zoznam SŠ

Výchovná poradkyňa - Mgr. Hana Hrnčárová, 0903/794718, hrncarova@gmail.com

 

Postup žiakov na SŠ:

Všetko potrebné k postupu žiakov 5., 8., 9. ročníka na stredné školy, bilingválne školy a osemročné gymnáziá vybavuje výchovná poradkyňa ZŠ. Postup sa riadi Harmonogramom prijímacieho konania- viď na stránke VP. Rodičom aj žiakom dávam do pozornosti portál, na ktorom  zistíte všetky potrebné informácie o všetkých stredných školách, gymnáziách - pre prijímacie konanie je dôležité si pozrieť kritériá na prijatie žiaka na strednú školu na stránkach SŠ: portál: "Mapa regionálneho školstva": Informácie pre záujemcov o štúdium a rodičov o portáli „Mapa regionálneho  školstva“ - na adrese http://mapaskol.iedu.sk– slúži na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku, môže pomôcť v rozhodovaní pri výbere školy, údaje sú priebežne aktualizované. Na portáli www.ZoznamSkol.eu nájdete databázu všetkých škôl na Slovensku.

Žiak 9. ročníka si môže podať dve prihlášky na SŠ s talentovými odbormi a dve prihlášky na SŠ ostatné (prípadne na dva odbory jednej SŠ).

Žiak pred prijímacím konaním predloží v SŠ potvrdenie o tom, že bol počas štúdia na 2. stupni ZŠ účastníkom predmetovej olympiády, je aktívny športovec, je člen umeleckého súboru, žiak ZUŠ...(pre tie súťaže, ktoré uviedol na prihláške) - pozri kritériá jednotlivých SŠ.

Prihlášky vydá žiakom výchovná poradkyňa s informáciami pre rodičov (termíny, pokyny k vyplneniu) podľa Harmonogramu!                               

Zoznam SŠ s odbormi v Nitre  

http://www.stredneskoly.sk/zoznam-skol/nitriansky-kraj/nitra/  

Gymnáziá                                                                                            Dĺžka štúdia

 • Párovská 1
 • Všeobecné                                                     4
 • Bilingválne – španielčina                                  5                             talentový odbor 
 • Golianova 68
 • Všeobecné                                                      4
 • Bilingválne – angličtina                                     5                             talentový odbor
 • Piaristické gymnázium – cirkevné                   4
 • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda - cirkevné                 
 • Všeobecné                                                       4
 • Bilingválne – nemčina                                       5                             talentový odbor
 • Športové gymnázium – Spojená škola             4                             talentový odbor

Stredné školy                                                           Dĺžka štúdia

 • Stredná zdravotnícka škola
 • Farmaceutický laborant                                     4
 • Zdravotnícky asistent                                        4
 • Obchodná akadémia                                        4
 • Hotelová akadémia – Spojená škola                   5
 • Stredná priemyselná škola stavebná
 • Staviteľstvo                                                       4
 • Geodézia, kartografia, kataster                            4
 • SPŠ strojárstvo - elektrotechnika
 • Strojárstvo                                                         4
 • Elektrotechnika                                                  4
 • Mechatronika                                                     4
 • SPŠ potravinárska – Spojená škola
 • Potravinárstvo                                                     4
 • Výživa a šport                                                     4
 • Výživa, ochrana zdravia, hodnot. potr.                   4

Stredné odborné školy                                            Dĺžka štúdia

 • SOŠ veterinárna
 • Agropodnikanie                                                   4
 • Veterinárne zdravotníctvo a hygiena                     4
 • SOŠ potravinárska
 • Mäsiar, kuchár                                                   4/2 výučné listy
 • Cukrár, pekár                                                     4/2 výučné listy
 • Cukrár, kuchár                                                   4/2 výučné listy
 • Kontrolór potravín                                              4
 • Pracovník marketingu                                        4
 • SOŠ Animus – súkromná
 • Manažér reg. cest. ruchu                                    4
 • Škola podnikania                                                4
 • Inf. systémy a služby                                         4
 • SOŠ polytechnická
 • Mechanik – nastavovač                                     4
 • Mechanik – elektrotechnik                                  4
 • Mechanik strojných zariadení                             4
 • Programátor obráb. a zvár. strojov                      4
 • Puškár                                                             3
 • Obrábač kovov                                                 3
 • Elektromech. – silnoprúd                                   3
 • Chemik – plastikár                                            3
 • Tech.-admin. pracovník                                     3
 • Umel. kováč, zámočník                                    3
 • SOŠ Cintorínska
 • Prevádzka a ekonomika dopravy                       4
 • Obchod a podnikanie                                        4
 • Kozmetička, vizážistka                                     4
 • Autoopravár – mechanik                                    3
 • Autoopravár – elektrikár                                     3
 • Autoopravár – karosár                                       3
 • Manikér, pedikér                                               3
 • Fotograf                                                           3
 • Kaderník                                                          3
 • SOŠ Levická
 • Kuchár                                                             4
 • Čašník, servírka                                               4
 • Služby v cest. ruchu                                         4
 • Kuchár                                                             3
 • Čašník, servírka                                               3
 • SOŠ Nábrežie mládeže
 • Operátor drevár.- nábytk. výroby                        4
 • Operátor stavebnej výroby                                 4
 • Mechanik staveb. – inštal. výroby                      4
 • Klampiar                                                           3
 • Tesár                                                                3
 • Kominár                                                            3
 • Murár                                                                3
 • Maliar                                                                3
 • Inštalatér                                                           3
 • Kachliar                                                             3
 • Stolár                                                                3
 • Stavebná výroba                                                2

Umelecké školy s talentovými odbormi                   Dĺžka štúdia

 • Súkromné konzervatórium
 • Hudobno – dram. odbor                                       4
 • Tanec                                                                4
 • Spev                                                                 4
 • Hudba                                                               4
 • Súkromná stredná umelecká škola
 • Propagačné výtvarníctvo                                   4
 • Grafický dizajn                                                  4
 • Fotografický dizajn                                            4

 

                              

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
  Tulipánová 1
  949 01 Nitra
  Slovenká republika

  riaditel@zstulipanova.sk
 • +421 37 7417106, 0904428516

Fotogaléria